Cải cách hành chính ở Văn phòng UBND tỉnh

09:01 - Thứ Sáu, 20/11/2020 Lượt xem: 2650 In bài viết

ĐBP - Thời gian qua, Văn phòng UBND tỉnh triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cải cách hành chính (CCHC). Trong đó triển khai, thực hiện hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến CCHC. Kết quả đạt được về CCHC đã và đang góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh.

Công chức Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng UBND tỉnh) trao đổi nghiệp vụ trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong lĩnh vực cải cách thể chế, Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Nhờ đó văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đã thể chế hóa đường lối, chủ trương của Ðảng và chính sách, pháp luật Nhà nước đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh. Nội dung các văn bản quy phạm pháp luật đều phù hợp với văn bản cấp trên, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, ít xảy ra tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn. Từ đầu năm đến nay, Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 21 văn bản quy phạm pháp luật.

Ðối với giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Văn phòng UBND tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm Nghị định số 61/2018/NÐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế này trong giải quyết TTHC; Quyết định số 18/2019/QÐ-UBND ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh. Hàng năm Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành nhiều quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết bộ thủ tục hành chính, công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, tổng số TTHC đang có hiệu lực trên địa bàn tỉnh là 1.760 thủ tục. Trong đó, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh 1.325 thủ tục; UBND cấp huyện 291 thủ tục; UBND cấp xã 144 thủ tục.

Trong công tác ban hành, rà soát và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, Văn phòng thường xuyên kiểm tra, rà soát để tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung không còn phù hợp với thực tiễn và các quy định của cơ quan cấp trên, các văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực một phần hoặc toàn phần. Ðồng thời chủ động đề xuất ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với quy định của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý điều hành của cơ quan. Tính đến ngày 17/11, Văn phòng UBND tỉnh đã theo dõi, giúp UBND tỉnh tiếp nhận 22.267 văn bản (không kể văn bản mật và đơn thư); tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 7.031 văn bản đảm bảo quy phạm pháp luật trong thực hiện chủ trương, chính sách và các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, Nghị quyết HÐND tỉnh về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và nhiều lĩnh vực khác trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Văn phòng UBND tỉnh còn tham mưu kiểm soát về nội dung và hình thức Dự thảo Quyết định công bố danh mục TTHC do các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố 62 Quyết định thông thường (trong đó có 148 TTHC chuẩn hóa; 110 TTHC mới; 250 TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ 73 TTHC), công bố 1 Quyết định công bố danh mục TTHC thực hiện qua Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường với tổng số 113 TTHC. Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định công bố, Văn phòng UBND tỉnh đã cập nhật công khai dữ liệu 745 TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, tạo nhiều đường kết nối với các trang thông tin điện tử liên quan.

Một cải cách quan trọng trong thời gian qua là Văn phòng UBND tỉnh duy trì thực hiện việc gửi, nhận văn bản trên môi trường điện tử; thông báo các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản không sao lục trên các website có liên quan của Trung ương và giảm dần các phiếu chuyển trung gian trong xử lý công việc. Sự đổi mới cách làm này đã tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước, giảm chi phí hành chính, tiết kiệm thời gian, công sức và đặc biệt là hạn chế tệ quan liêu giấy tờ.

Bài, ảnh: Mạnh Thắng
Bình luận

Tin khác

Back To Top