Khẳng định vai trò chủ lực trên mặt trận tư tưởng

08:46 - Thứ Sáu, 31/07/2020 Lượt xem: 765 In bài viết

ĐBP - Công tác tuyên giáo được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng yếu hàng đầu của công tác xây dựng Ðảng. Theo yêu cầu, nhiệm vụ, trải qua nhiều giai đoạn, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tuần Giáo luôn thực hiện tốt chức năng là cơ quan tham mưu cấp ủy về công tác chính trị, tư tưởng; bám sát chủ trương, đường lối của Ðảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện chủ trương, nghị quyết của Ðảng, đặc biệt là cổ vũ thực hiện đường lối đổi mới do Ðảng khởi xướng lãnh đạo.

Cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tuần Giáo cùng lãnh đạo xã Tỏa Tình nắm tình hình, nguyện vọng của nhân dân về phát triển cây sơn tra trên địa bàn. Ảnh: C.T.V

Ban tích cực tham mưu cho Huyện ủy chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tạo sự thống nhất trong Ðảng, sự đồng thuận trong nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng, sự điều hành của chính quyền các cấp, chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chấn chỉnh kịp thời, không để đảng viên phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, thiếu niềm tin, sa sút ý chí chiến đấu. Từ đầu năm đến nay, Ban chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng, triển khai học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành chỉ thị về nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong sử dụng internet, mạng xã hội và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động đề xuất cấp ủy các giải pháp xử lý những vấn đề, vụ việc phức tạp, không để phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn…

Ban chủ động định hướng tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tỉnh, huyện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất nhận thức trong Ðảng và sự đồng thuận trong nhân dân, đặc biệt là trong việc thực hiện các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch của UBND huyện về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh... Nhờ đó tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện ổn định, tin tưởng, đồng tình với quan điểm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển KT - XH.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy chú trọng xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở, đưa hoạt động báo cáo viên đi vào nền nếp. Hiện nay, toàn huyện có 29 báo cáo viên cấp huyện; 943 tuyên truyền viên cơ sở (trong đó 785 tuyên truyền viên các xã, thị trấn). Ðiểm nổi bật trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên là chú trọng đổi mới về phương pháp tuyên truyền, bám sát tình hình thời sự nổi bật của huyện, tỉnh và chú trọng cung cấp thông tin về tình hình KT - XH, QP - AN của đất nước, tình hình biển đảo, tình hình quốc tế, công tác đối ngoại. Chủ động trong công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, không để kẻ xấu, đối tượng thù địch lợi dụng, kích động chống phá Ðảng và Nhà nước… Qua đó phát huy vai trò “cầu nối” trong việc đưa các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, cũng như thực hiện tốt vai trò định hướng dư luận xã hội. Bên cạnh đó, công tác khoa giáo; đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng.

Ðổi mới nội dung, phương thức hoạt động, công tác tuyên giáo theo hướng chủ động, nâng cao chất lượng, hiệu quả; Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền hướng về cơ sở, đặc biệt là các địa bàn vùng cao, vùng xa, chú trọng tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; làm tốt công tác định hướng, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tăng cường thông tin tuyên truyền về Ðại hội Ðảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng; tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chỉ đạo tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng... tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, nhằm thực tốt công tác xây dựng Ðảng, phát triển huyện theo hướng vững mạnh và toàn diện.

Phạm Văn Thiện

(Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tuần Giáo)

Bình luận

Tin khác

Back To Top