Trả lời kiến nghị cử tri

08:54 - Thứ Sáu, 11/10/2019 Lượt xem: 10536 In bài viết

- Cử tri Lý A Dơ là Thôn đội trưởng hàng năm được tham gia tập huấn, huấn luyện nhưng chưa nắm rõ được các văn bản liên quan về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ. Ðặc biệt là về chế độ, tiêu chuẩn, niên hạn sử dụng trang phục được hưởng theo Nghị định số 03/2016 của Chính phủ. (Do đó đã kiến nghị về việc cấp phát quần áo cho lực lượng dân quân xã Nậm Kè không đủ số lượng theo quy định; theo Nghị định số 03/2016/NÐ-CP ngày 5/1/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ, thì quần áo chiến sĩ dân quân tự vệ năm đầu được cấp phát 2 bộ/chiến sĩ, chiến sĩ năm thứ hai được cấp phát 1 bộ/năm. Tuy nhiên theo tiêu chuẩn cấp phát trang phục như trích dẫn ở trên là chưa đúng về đối tượng và nội dung chưa đủ. Vì vậy theo niên hạn sử dụng, cấp phát trang phục dân quân tự vệ hàng năm, từng đối tượng được quy định cụ thể tại: Phần II phụ lục II Tiêu chuẩn (trang phục dân quân tự vệ, kèm theo Nghị định số 03/2016/NÐ-CP ngày 5/1/2016 của Chính phủ.

* Kết luận:

- Qua buổi trao đổi làm việc nắm tình hình giữa đoàn kiểm tra Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện Mường Nhé và Ðảng ủy, UBND xã Nậm Kè. Nội dung buổi làm việc đã được thống nhất giữa các thành viên như trên, thay mặt cho đoàn kiểm tra Bộ CHQS tỉnh đồng chí Lưu Văn Duân kết luận như sau:

- Ðề nghị Ban CHQS huyện Mường Nhé thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình các cơ sở xã và đơn vị tự vệ trong toàn huyện, đồng thời tổ chức quán triệt, phổ biến và tuyên truyền hơn nữa về các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của trên về công tác dân quân tự vệ, đặc biệt là việc bảo đảm các chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, hạn chế tình trạng cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ khi chưa nắm rõ tiêu chuẩn, chế độ chính sách và ý kiến, kiến nghị như vừa qua.

- Ðề nghị Ban CHQS xã lập sổ theo dõi việc tiếp nhận, cấp phát trang phục dân quân hàng năm; tổ chức đăng ký, quản lý chiến sĩ dân quân kết nạp mới và lực lượng dân quân nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ dân quân tự vệ theo hướng dẫn của trên. Ðối với lực lượng đã hoàn thành nghĩa vụ dân quân tự vệ nòng cốt, tiêu chuẩn trang phục vẫn còn thời gian sử dụng chưa quá 50% theo niên hạn, Ban CHQS xã mở sổ theo dõi và lập biên bản thu hồi theo quy định. Hạn chế tình trạng sử dụng trang phục dân quân tự vệ khi không làm nhiệm vụ hoặc làm các việc khác trái với các quy định tại Ðiều 3, Chương I, Thông tư số 04/2015/TT-BQP ngày 13/1/2015 của Bộ Quốc phòng quy định quản lý, sử dụng trang phục dân quân tự vệ.

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác