Phát huy vai trò tổ chức Công đoàn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

08:23 - Thứ Hai, 07/10/2019 Lượt xem: 11908 In bài viết

ĐBP - Nhận thức rõ vai trò to lớn của tổ chức Công đoàn trong việc góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, những năm qua Công đoàn cơ sở (CÐCS) Văn phòng Tỉnh ủy luôn chăm lo xây dựng tổ chức vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phát huy tốt vai trò trên mọi lĩnh vực công tác của cơ quan, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

CÐCS Văn phòng Tỉnh ủy trao quà Trung thu cho học sinh Trường Mầm non Tà Cáng, xã Nà Tấu (huyện Ðiện Biên). Ảnh: C.T.V

Trong những năm qua, CÐCS Văn phòng Tỉnh ủy đã có sự phát triển; nội dung, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, bám sát thực tiễn và mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động đề ra. Nhờ đó, vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn tiếp tục được khẳng định, đội ngũ cán bộ, đoàn viên, cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy trưởng thành về mọi mặt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tuân thủ pháp luật, kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy truyền thống, bản chất giai cấp công nhân Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hiện tại, CÐCS Văn phòng Tỉnh ủy có 6 tổ công đoàn với 72 đoàn viên, trong đó 52 đồng chí là đảng viên; gần 70% đoàn viên có trình độ đại học trở lên; 60% đoàn viên có trình độ lý luận chính trị trung cấp, cao cấp. Với tinh thần “Chủ động, sáng tạo, đổi mới, thiết thực”, CÐCS đã chủ động phối hợp với cơ quan, các đoàn thể tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn các cấp tới toàn thể đoàn viên, cán bộ, công chức, lao động cơ quan. Hàng năm, duy trì tổ chức tốt các phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động Xây dựng người cán bộ, công nhân, viên chức, lao động “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” với những nội dung, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực phù hợp với chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của đơn vị.

Ban chấp hành Công đoàn luôn chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, lao động; thường xuyên tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của cơ quan; quan tâm động viên cán bộ, công chức, viên chức, lao động phát huy năng lực, sở trường phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Với những kết quả đạt được, hàng năm CÐCS Văn phòng Tỉnh ủy được công nhận là CÐCS vững mạnh và được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh ghi nhận và khen thưởng bằng nhiều hình thức.

Trước yêu cầu sắp xếp, tinh gọn tổ chức biên chế và quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đòi hỏi hoạt động của công đoàn Văn phòng Tỉnh ủy phải tiếp tục bám sát nhiệm vụ, chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Ðể làm được điều đó, CÐCS Văn phòng Tỉnh ủy xác định trong thời gian tới sẽ tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục. Chú trọng nâng cao nhận thức chính trị, lập trường giai cấp, ý thức chấp hành đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Chủ động đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giáo dục, đảm bảo thiết thực, hiệu quả tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong cơ quan, từ đó phát huy phẩm chất cán bộ văn phòng “Tuyệt đối trung thành, tận tụy, sáng tạo, chu đáo, đoàn kết, giữ vững nguyên tắc”, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức tốt các phong trào thi đua với những nội dung, tiêu chí cụ thể, trọng tâm hướng vào nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật. Quá trình thực hiện, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa, góp phần cổ vũ, động viên đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, hàng năm, công đoàn, cơ quan phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; phát huy quyền dân chủ của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Nâng cao chất lượng đối thoại dân chủ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật, nhất là chế độ về thời giờ lao động, chế độ nghỉ phép, thai sản, thực hiện quy định về bảo hiểm cho người lao động... Ðồng thời, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động theo Nghị quyết 6a/NQ-TLÐ, ngày 6/1/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X về “Ðổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở”. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; quan tâm phát triển đoàn viên; phát hiện và kịp thời bồi dưỡng cán bộ, đoàn viên công đoàn ưu tú để giới thiệu kết nạp Ðảng; phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác xây dựng Ðảng. Quan tâm đẩy mạnh các hoạt động phong trào, nhất là phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, giúp đoàn viên vui tươi, phấn khởi, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Trường Giang (Chủ tịch Công đoàn cơ sở VPTU)
Bình luận