Trả lời ý kiến cử tri

08:49 - Thứ Hai, 23/09/2019 Lượt xem: 10161 In bài viết

ĐBP - Cử tri kiến nghị: Thực hiện việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Ðảng, hiện trên địa bàn tỉnh đã thực hiện sáp nhập một số trường học thành trường học có nhiều cấp học, theo quy định đối với trường học có dưới 18 lớp thì có 1 hiệu trưởng và 1 phó hiệu trưởng. Việc bố trí 1 phó hiệu trưởng gặp nhiều khó khăn trong công tác chỉ đạo, quản lý, ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của giáo dục. Kiến nghị quy định thống nhất đảm bảo mỗi cấp học trong trường học có nhiều cấp có đủ phó hiệu trưởng phụ trách mỗi cấp học.

Bộ Giáo dục và Ðào tạo trả lời tại Văn bản 3692/BGDÐT-NGCBQLGD ngày 22/8/2019

Việc xác định số lượng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường phổ thông thực hiện theo Thông tư số 16/2017/TT-BGDÐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Ðào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập. Ðối với trường phổ thông có nhiều cấp học, số lượng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được áp dụng theo cấp học cao nhất có trong nhà trường và được tính trên tổng số lớp của các cấp học.

Hiện nay, các địa phương trên cả nước đang thực hiện việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Ðảng nhằm thu gọn, giảm đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập gắn với tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và tinh giản biên chế. Bộ Giáo dục và Ðào tạo đề nghị, trong quá trình sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục thì đối với những trường có 18 lớp (bao gồm số lớp của tất cả các cấp học) trở xuống, tỉnh Ðiện Biên cần phải xác định mỗi cấp học có một lãnh đạo nhà trường phụ trách và có hướng dẫn cụ thể việc phân công nhiệm vụ, làm rõ trách nhiệm quản lý đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng ở những trường này để lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục trên địa bàn.

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác