Ghi nhận từ đại hội MTTQ các cấp

08:37 - Thứ Sáu, 07/06/2019 Lượt xem: 5705 In bài viết
ĐBP - Ðến nay, 10/10 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh đã hoàn thành đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp (nhiệm kỳ 2019 - 2024), đảm bảo các yêu cầu đề ra. Ðây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống MTTQ Việt Nam tỉnh Ðiện Biên và các tầng lớp nhân dân về xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới.

Ðể đại hội thành công tốt đẹp, mọi công việc chuẩn bị đã được ban thường trực MTTQ các cấp chủ động thực hiện (hướng dẫn công tác tổ chức đại hội, hội nghị ban công tác mặt trận ở khu dân cư, xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội...). Ủy ban MTTQ các cấp đã thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội; phát động các đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Ðại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX và Ðại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Ðiện Biên lần thứ XII. Ðặc biệt, MTTQ Việt Nam các cấp đã đẩy mạnh việc tuyên truyền về đại hội; kiểm tra kỹ công tác chuẩn bị đại hội tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ chỉ đạo của Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động xây dựng văn kiện đại hội. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, báo cáo của ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã nêu được kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2014 - 2019 về vai trò, chức năng của mặt trận trong công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nổi bật như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Công tác nhân sự đảm bảo đúng số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn theo tinh thần Chị thỉ số 17 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng, Ðiều lệ MTTQ Việt Nam, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ tỉnh. Ðặc biệt, cơ cấu, thành phần ủy ban, ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện cơ bản đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu; coi trọng tính tiêu biểu, đại diện và thiết thực. Mở rộng thành phần là những cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ của ủy viên ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; tỷ lệ người ngoài Ðảng, dân tộc thiểu số và đại diện các tôn giáo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Ðến hết 31/5, 130/130 xã, phường, thị trấn và 10 huyện, thị xã, thành phố đã tiến hành xong đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; kiện toàn được ủy viên ủy ban MTTQ cấp huyện (từ 45 - 65 vị); kiện toàn các chức danh trong ban thường trực. Ðặc biệt, thực hiện mô hình trưởng ban dân vận Huyện ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban MTTQ đối với 5 huyện, gồm: Huyện Ðiện Biên, Tuần Giáo, Mường Nhé, Mường Chà, Ðiện Biên Ðông...

Ðược chọn là đơn vị tổ chức Ðại hội “điểm” trong toàn tỉnh, trong 2 ngày (21 - 22/3), Ðại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Tuần Giáo lần thứ XVIII đã diễn ra thành công tốt đẹp. Bà Vàng Thị Bình, Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tuần Giáo cho biết: Ðại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Tuần Giáo đã diễn ra đúng thời gian, chương trình, nội dung và tiến độ... Ðại hội đã hiệp thương cử ra 58 vị ủy viên Ủy ban MTTQ huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (trong đó, cơ cấu tham gia Ủy ban MTTQ huyện lần đầu chiếm 40%; khóa cũ tái cử chiếm 60%; ủy viên là người dân tộc thiểu số chiếm 50%; cơ cấu ngoài Ðảng 23,72%...).

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ðại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Ðiện Biên vẫn còn một số vấn đề cấn rút kinh nghiệm sâu sắc. Ðặc biệt là một số cấp ủy chưa thực sự quan tâm đến chuẩn bị nhân sự đại hội MTTQ các cấp dẫn đến tình trạng hiện nay 9 xã khuyết chức danh chủ tịch (8 xã chưa bố trí được nhân sự do chưa đảm bảo về điều kiện chuyên môn và lý luận chính trị; 1 xã không bầu được chủ tịch). Việc bố trí phó bí thư kiêm chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã tại một số địa phương dẫn đến thiếu cán bộ mặt trận chuyên trách, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác mặt trận tại cơ sở; do chủ trương sắp xếp, sáp nhập các khu dân cư nên một số ban công tác mặt trận phải kiêm chức danh trưởng ban dẫn đến hiệu quả công tác hạn chế...

Phương Linh
Bình luận

Tin khác

Back To Top