Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở huyện Ðiện Biên

09:37 - Thứ Hai, 25/02/2019 Lượt xem: 5998 In bài viết

ĐBP - Thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện Ðiện Biên đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (TKCLP), góp phần cắt giảm chi tiêu công, kiềm chế lạm phát, giảm áp lực ngân sách Nhà nước. Năm 2018, nhờ thực hiện nghiêm các giải pháp TKCLP, toàn huyện đã tiết kiệm được trên 11 tỷ đồng.

Ðể thực hiện hiệu quả các giải pháp TKCLP, ngay từ đầu năm UBND huyện Ðiện Biên chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan đơn vị và UBND các xã thực hiện tốt Luật Thực hành TKCLP và các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Công tác tuyên truyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được chú trọng; thực hiện nghiêm các quy định về công khai tài chính. Các cơ quan, đơn vị công khai tài chính và các hoạt động về tài chính theo quy định Nhà nước; công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ; công khai, minh bạch về mua sắm và sử dụng tài sản công; công khai quy chế chi tiêu nội bộ, định mức khoán... Ðồng thời chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua: Học tập và làm theo Bác về tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hành TKCLP...

Một trong những giải pháp nâng cao hiệu quả thực hành TKCLP là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đã được huyện Ðiện Biên chú trọng. Trong đó phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức trong giám sát quá trình chấp hành quy chế dân chủ cơ sở của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện công khai, dân chủ các vấn đề liên quan đến quyền lợi của cán bộ, công chức, người lao động và công tác thu, chi, sử dụng kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan… Ðồng thời phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong việc phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng, giám sát thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành TKCLP. Qua đó, giúp mỗi cán bộ, đảng viên và người dân nhận thức, nâng cao trách nhiệm thực hiện và giám sát việc thực hành TKCLP.

Triển khai và thực hiện tốt nhiều giải pháp, năm 2018 công tác thực hành TKCLP trên địa bàn huyện Ðiện Biên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã tăng cường công tác quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước, kiểm soát chặt chẽ thu chi ngân sách thông qua quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công, triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách chưa cấp thiết; không mua sắm xe ô tô công và trang thiết bị đắt tiền; hạn chế tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết; tiết kiệm các khoản chi văn phòng phẩm, xăng dầu, điện, nước... Nhờ đó, toàn huyện đã tiết kiệm được gần 11,5 tỷ đồng. Ðặc biệt trong quá trình thẩm tra, quyết toán thu chi ngân sách năm 2017 đã phát hiện và thu hồi gần 235 triệu đồng từ các khoản chi sai chế độ, chính sách. Ðối với việc quản lý các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước được thực hiện đúng quy định từ khâu thẩm tra, phê duyệt quyết toán. Huyện đã rà soát, cắt 100% các dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch, tạm dừng các công trình, hạng mục chưa thực sự cần thiết hoặc hiệu quả đầu tư thấp; không để phát sinh và tăng cường xử lý dứt điểm nợ đọng trong xây dựng cơ bản. Từ đó, tiết kiệm đáng kể cho ngân sách Nhà nước, chất lượng các công trình xây dựng được nâng lên, phát huy hiệu quả sau đầu tư. Trong công tác quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, chính quyền các xã kiểm tra, rà soát lại tình hình sử dụng đất trên địa bàn huyện nhằm sử dụng đất có hiệu quả tránh lãng phí; đồng thời thực hiện khai thác quỹ đất để đấu giá tạo nguồn tài chính. Trong năm, huyện đã tổ chức đấu giá đất tại khu trung tâm huyện, thu được gần 8,4 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước để chi đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới.

Năm 2019, Huyện ủy, UBND huyện Ðiện Biên xác định tiếp tục phát huy những chuyển biến tích cực của năm 2018, thực hành TKCLP đạt nhiều kết quả tốt hơn, góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước, nâng cao đời sống cán bộ, viên chức, người lao động và nhân dân.

Thành Ðạt
Bình luận
Back To Top