Phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng đời sống văn hóa

09:21 - Thứ Hai, 10/09/2018 Lượt xem: 6173 In bài viết

ĐBP - Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh” Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) TP. Ðiện Biên Phủ đã chủ động phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, tích cực vận động nhân dân tham gia, hưởng ứng. 

 

Người dân xã Tà Lèng vui văn nghệ trong lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Xác định xây dựng đời sống văn hóa là phong trào mang tính toàn dân, toàn diện trong đời sống của cộng đồng dân cư và có tác động trực tiếp thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Ủy ban MTTQ TP. Ðiện Biên Phủ đã chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; hướng dẫn các xã, phường thành lập ban chỉ đạo, ban vận động thực hiện phong trào. Hàng năm, MTTQ phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố tổ chức tập huấn, xây dựng kế hoạch triển khai phong trào đến các địa bàn dân cư; chỉ đạo thực hiện tốt các bước công tác và triển khai đăng ký danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”... Từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ thành phố đã phối hợp với Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố tổ chức cho 280 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đạt chuẩn văn hóa; 7/7 phường đăng ký đạt chuẩn văn minh đô thị, 2/2 xã đăng ký xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 164/164 khu dân cư đăng ký khu dân cư văn hóa, 14.666 hộ gia đình đăng ký đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2018.

Thời gian qua, MTTQ thành phố còn lồng ghép, gắn thực hiện cuộc vận động với các phong trào, hoạt động khác tại cơ sở.  Cách làm này đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, không chỉ góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới mà còn thúc đẩy công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thực hiện kế hoạch hóa gia đình ở khu dân cư. Từ đó cổ vũ người dân, cộng đồng tự nguyện phấn đấu xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; thực hiện tốt nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bài trừ các hủ tục, mê tín dị đoan. Hàng năm, các lễ hội được thành phố quan tâm bảo tồn, phát huy như: Hạn Khuống, Xên Pang, Cầu mùa (dân tộc Thái), Lễ mừng Năm mới (dân tộc Khơ Mú); phát triển nghề thủ công truyền thống: Dệt thổ cẩm, đan lát; giữ gìn các trò chơi dân gian. Ðặc biệt là duy trì trên 220 đội văn nghệ quần chúng, thường xuyên biểu diễn giao lưu vào các dịp lễ, tết phục vụ đời sống tinh thần nhân dân và tham gia hội thi, hội diễn các cấp.

Cũng chính từ cách làm hướng về cơ sở, người dân ở các xã, phường, tổ dân phố đã nêu cao ý thức tự giác trong việc phòng, chống các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn dân cư. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ thành phố đã phối hợp với Công an thành phố và các xã, phường thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Bộ công an và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tổ chức ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự trong các dịp lễ, tết tại các xã, phường. Kết quả đã có 9/9 xã, phường; 164/164 tổ dân phố, bản; 15.373 hộ gia đình, 67 cơ quan, 38 trường học ký cam kết đảm bảo an ninh Tổ quốc và đăng ký đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2018; MTTQ cấp cơ sở tích cực phối hợp tham gia xây dựng lực lượng nòng cốt quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Bài, ảnh: Ðức Kiên
Bình luận