Tạo chuyển biến về bình đẳng giới và nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ vùng DTTS

14:05 - Thứ Sáu, 10/08/2018 Lượt xem: 4785 In bài viết
ĐBP - Ðó là mục tiêu Quyết định số 653/QÐ - UBND, ngày 7/8/2018 UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Ðề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn.

Với mục tiêu, tạo sự chuyển biến tích cực, thực chất về bình đẳng giới và nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ ở vùng DTTS, thúc đẩy thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới ở vùng DTTS, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Phấn đấu, 80% gia đình đồng bào DTTS rất ít người được tiếp cận thông tin về giới và pháp luật về bình đẳng giới; 100% cán bộ cấp xã và người có uy tín, già làng, trưởng thôn, bản vùng DTTS có đồng bào DTTS rất ít người sinh sống được phổ biến pháp luật về bình đẳng giới và tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; 100% các xã có đông đồng bào DTTS rất ít người sinh sống xây dựng mô hình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới…

Theo đó, tỉnh sẽ tập trung xây dựng và nhân rộng điểm về “ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới”; các hoạt động tuyên truyền, bồi dưỡng, các cuộc thi tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về bình đẳng giới tại các xã có DTTS rất ít người sinh sống…

Minh Thùy
Bình luận