Ban Dân vận huyện Mường Ảng

Lấy dân làm gốc, chủ động sâu sát gắn bó với dân

10:18 - Thứ Sáu, 31/03/2017 Lượt xem: 1972 In bài viết
ĐBP - Ông Lầu A Vàng, Trưởng ban Dân vận huyện Mường Ảng, cho biết: Phát huy truyền thống, kinh nghiệm; bước vào thời kỳ đổi mới, với quan điểm “lấy dân làm gốc”, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm đến công tác dân vận; xây dựng củng cố các tổ chức quần chúng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng quê hương Mường Ảng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Để đáp ứng yêu cầu công tác dân vận trong thời kỳ mới, Ban Dân vận huyện Mường Ảng đã đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của Đảng; tiếp tục đổi mới về mọi mặt, đặc biệt là đổi mới tư duy, nội dung và phương thức vận động quần chúng, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia công tác dân vận. Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt, học tập theo “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quan điểm của Đảng về công tác dân vận; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các cơ chế, chính sách của Nhà nước liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết của Trung ương và các nghị quyết chuyên đề của tỉnh; vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các chương trình kinh tế -  xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

 

Tổ dân vận xã Ẳng Tở vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa tại bản Bua 2.

Được xem là điểm sáng trong công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sức mạnh toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh góp phần ổn định dân cư, hạn chế tình trạng phá rừng, di dịch cư tự do... Những năm gần đây, phong trào đã tác động tích cực trên các lĩnh vực phát triển kinh tế của huyện, nhiều mô hình, như: “Khéo” vận động nhân dân tích cực phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xóa đói giảm nghèo; “Khéo” vận động cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân... Điển hình năm 2016, Ban Dân vận huyện đã xây dựng thành công 125/139 tổ dân vận bản, tổ phố góp phần quan trọng giữ gìn an ninh trật tự, tranh chấp đất đai, hòa giải thành công ngay tại cơ sở. Đồng thời, thể hiện được vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo theo hướng thâm canh tăng vụ, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, dần hình thành các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới, ban dân vận các cấp đã tích cực vận động nhân dân hiến đất, hiến kế, đóng góp hàng vạn ngày công lao động xây dựng đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng... Việc triển khai hiệu quả các chương trình trọng tâm hướng về cơ sở từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi, đời sống vật chất, văn hoá tinh thần cho nhân dân, nhất là nhân dân các dân tộc vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn được nâng lên đáng kể.

Có thể thấy rằng, với quyết tâm chính trị cao, chủ động, sâu sát, gắn bó với quần chúng của Ban Dân vận huyện Mường Ảng đã và đang tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân... Từ đó, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự đổi mới của quê hương “Mường khoe”.

Bài ảnh: Sầm Phúc
Bình luận