Nậm Pồ xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Bản văn hóa”

09:51 - Thứ Tư, 06/01/2021 Lượt xem: 2713 In bài viết

ĐBP - Xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Bản văn hóa” là một trong những nội dung quan trọng, cốt lõi của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Những năm qua, phong trào được cấp ủy, chính quyền huyện Nậm Pồ quan tâm, chỉ đạo toàn diện, có hiệu quả; góp phần xây dựng và phát triển đời sống văn hóa ở cơ sở. Ðến nay, toàn huyện có 5.960 gia đình văn hóa (chiếm 56,7% tổng số gia đình toàn huyện) 74 bản văn hóa (chiếm 61,2% tổng số bản toàn huyện).

Cách làm sáng tạo của huyện Nậm Pồ là lồng ghép phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư với xây dựng nông thôn mới để đem lại hiệu quả cao. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, người dân đã đồng thuận cao trong việc thực hiện các phong trào như: Hiến đất, hiến công lao động để làm đường nông thôn, tu sửa nhà văn hóa thôn, bản... Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các xã trong việc rà soát, đánh giá thực trạng về tình hình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới ở lĩnh vực văn hóa và thông tin. Từ đó, tổng hợp, kiến nghị, đề xuất UBND huyện đầu tư xây dựng, sửa chữa hệ thống cơ sở vật chất văn hóa. Ðến nay toàn huyện có 15 nhà văn hóa xã, 42 nhà văn hóa bản, 11 công trình thể thao cấp xã, 9 công trình thể thao cấp bản. Kết quả thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới ở lĩnh vực văn hóa, toàn huyện có 15/15 xã đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa; 6/15 xã đạt tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông (8/15 xã có dịch vụ viễn thông, internet; 10/15 xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các bản); 6/15 xã đạt tiêu chí số 16 về văn hóa…

Chà Nưa là xã đi đầu trong thực hiện các tiêu chí văn hóa gắn với bình xét “Gia đình văn hóa”, “Bản văn hóa”. Ông Thùng Văn Ánh, Chủ tịch UBND xã cho biết: Xã đã chủ động triển khai cách làm mới, bài bản, chặt chẽ trong bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Bản văn hóa” đảm bảo thực chất, hiệu quả theo đúng Nghị định 122/2018/NÐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ. Thực hiện chấm điểm “Gia đình văn hóa” theo 3 nhóm tiêu chuẩn với 24 tiêu chí và chấm điểm “Bản văn hóa” gồm 5 nhóm tiêu chuẩn với 26 tiêu chí bao quát hầu hết các lĩnh vực. Ðặc biệt, nghị định cũng đã đề cập đến những trường hợp không được bình xét các danh hiệu. Việc triển khai bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Bản văn hóa” được các hộ dân trên địa bàn xã đồng thuận, hưởng ứng và tích cực tham gia. Nhờ vậy, đã có sự đổi thay rõ rệt trong đời sống văn hóa của người dân về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Người dân đã nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Ngoài ra, xã đã tập trung mọi nguồn lực, huy động xã hội hóa từ nhân dân xây dựng cơ sở vật chất văn hóa (nhà văn hóa, sân thể thao…). Hiện nay toàn xã có 1 nhà văn hóa xã, 1 sân thể thao cấp xã, 3 nhà văn hóa bản, 1 sân thể thao cấp bản. Hàng năm toàn xã có trên 70% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Ông Phan Ngọc Linh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Nậm Pồ cho biết: Công tác xây dựng, công nhận các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Bản văn hóa” đã được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ; góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn mới, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần nhân dân. Thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng; phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao ở các địa phương, cơ quan, đơn vị phát triển…

Ðể nâng cao chất lượng các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Bản văn hóa” trên địa bàn huyện trong thời gian tới, Phòng tiếp tục tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức tự nguyện, tự giác của các gia đình trong xây dựng “Gia đình văn hóa”; ý thức trách nhiệm của người dân trong quá trình xây dựng và giữ vững danh hiệu “Bản văn hóa”; nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền cơ sở đối với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tăng cường đầu tư cho các thiết chế văn hóa, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong sinh hoạt và hưởng thụ các giá trị văn hóa của nhân dân…

Anh Nguyễn
Bình luận

Tin khác

Back To Top