Ðiện Biên Ðông đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

13:15 - Chủ Nhật, 20/12/2020 Lượt xem: 6791 In bài viết

 

ĐBP - Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể huyện Ðiện Biên Ðông đã quan tâm triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, tích cực vận động nhân dân hưởng ứng, tham gia xây dựng nếp sống, môi trường văn hóa, xóa đói giảm nghèo, phát triển phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao... Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cán bộ Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Ðiện Biên Ðông trao ti vi hỗ trợ cho hộ nghèo thị trấn Ðiện Biên Ðông giúp người dân tiếp cận thông tin văn hóa, xã hội.

Ðể phong trào phát huy hiệu quả, từng bước lan tỏa trong đời sống nhân dân, hàng năm, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Ðiện Biên Ðông chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện. Trong đó, tập trung đề ra mục tiêu, giải pháp thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Với đặc thù là huyện nghèo, nhiều đồng bào dân tộc, trình độ dân trí không đồng đều nên công tác tuyên truyền luôn được quan tâm đẩy mạnh bằng nhiều hình thức đa dạng. Như tuyên truyền lưu động, qua hoạt động của các tổ chức hội, đoàn thể; băng rôn, khẩu hiệu, hệ thống đài phát thanh của huyện, xã; các buổi biểu diễn văn hóa, văn nghệ, giao lưu thể thao... Nhờ đó nâng cao nhận thức của cán bộ và các tầng lớp nhân dân về vai trò, mục đích, ý nghĩa quan trọng của việc xây dựng đời sống văn hóa trong cơ quan, đơn vị, khu dân cư. Ðặc biệt, tại mỗi bản, tổ dân cư đều thành lập được các ban vận động phong trào để tổ chức phổ biến, quán triệt cho nhân dân nắm vững các quy định, tiêu chuẩn của gia đình văn hóa, bản, tổ dân cư văn hóa, thường xuyên nhắc nhở và giám sát các hộ thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng.

Trong quá trình thực hiện phong trào, căn cứ vào điều kiện thực tế của mỗi xã, huyện giao chỉ tiêu cụ thể về xây dựng gia đình, thôn, bản văn hóa cho phù hợp với từng địa phương; lồng ghép nội dung của phong trào với các chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tổ chức cho các hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa… Ðồng thời, thường xuyên hướng dẫn cán bộ văn hóa xã, cán bộ phụ trách phong trào tại các bản, tổ dân cư nắm vững nội dung thực hiện xây dựng đời sống văn hóa; tiêu chuẩn, thủ tục, hồ sơ xây dựng bản văn hóa, gia đình văn hóa; quy trình xây dựng, kiểm tra, thẩm định, đánh giá kết quả danh hiệu văn hóa hàng năm. Mặt khác, huyện tăng cường công tác kiểm tra đánh giá tình hình hoạt động triển khai thực hiện phong trào tại cơ sở, vận động nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ, tham gia xây dựng quy ước, hương ước thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Từ đó, từng bước xóa bỏ những hủ tục lãng phí, hạn chế tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống… Ðồng thời khơi dậy và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc. Quan tâm chăm lo đời sống văn hóa, thể dục thể thao của nhân dân, huyện chú trọng đầu tư đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa. Ðến nay, toàn huyện có 126 nhà văn hóa (2 nhà văn hóa huyện, 12 nhà văn hóa xã, 112 nhà văn hóa tổ, bản); 4 sân thể thao xã, 69 sân thể thao phổ thông, 3 phòng tập đa năng, 1 sân cỏ nhân tạo, 1 hồ bơi...

Tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Ðiện Biên Ðông thời gian qua đã đạt những quả đáng ghi nhận. Ðến nay toàn huyện có 10.560/13.235 hộ gia đình văn hóa (chiếm gần 80%); 183/198 tổ, bản văn hóa (chiếm 92,4%); 98/101 cơ quan, đơn vị văn hóa (chiếm 97%). Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, người dân trên địa bàn đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng môi trường, cảnh quan sạch đẹp, giữ gìn trật tự nơi cư trú. Hiện toàn huyện có 3 xã đạt 16 tiêu chí, các xã còn lại trung bình đạt trên 10 tiêu chí, thị trấn Ðiện Biên Ðông đã đăng ký thực hiện thị trấn văn minh đô thị. Ðáng chú ý, đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhận thức của người dân trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được nâng cao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ðồng thời, đẩy lùi và xóa bỏ các hủ tục, tệ nạn xã hội, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân.

Bài, ảnh: Ðức Thái
Bình luận