Chính trịXây dựng Đảng

Hiệu quả từ một nghị quyết

09:33 - Thứ Hai, 03/12/2018 Lượt xem: 6736 In bài viết

ĐBP - Tổ chức cơ sở đảng có vai trò rất quan trọng đối với sự vững mạnh của Ðảng, là “cầu nối” để duy trì mối quan hệ giữa Ðảng với nhân dân. Nhận thức được tầm quan trọng đó, những năm qua thực hiện Nghị quyết số 22 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Ðảng ủy Dân chính Ðảng tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy, cán bộ, đảng viên cũng như nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ không những phát triển cả về số lượng, chất lượng, hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng ngày càng được nâng lên.

 

Cán bộ, đảng viên tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết do Ðảng ủy Dân chính Ðảng tỉnh tổ chức. Ảnh: Minh Thùy

Bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ðảng ủy và các chi, đảng bộ trực thuộc thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Cấp ủy cơ sở chủ động nắm và giải quyết kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên; chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cơ quan, đơn vị. Xuất phát từ yêu cầu công tác và sự sắp xếp tổ chức bộ máy, điều động, luân chuyển để đào tạo, rèn luyện cán bộ, các chi bộ, đảng bộ đã kịp thời củng cố, kiện toàn khi có cấp ủy viên biến động, đảm bảo ổn định, đủ số lượng cấp ủy viên, duy trì các hoạt động theo Ðiều lệ Ðảng và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Chú trọng phát triển đảng viên, công tác kết nạp đảng viên ở các chi bộ, đảng bộ trực thuộc luôn được gắn với công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Nhờ làm tốt công tác bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên, trung bình Ðảng bộ Dân chính Ðảng tỉnh kết nạp từ 180 - 200 đảng viên/năm, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 3.600 đồng chí. Ðảng viên mới kết nạp đều có động cơ phấn đấu đúng đắn, quan tâm xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ, cơ quan đơn vị nơi công tác, phát huy tốt tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên.

Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, Ban Thường vụ Ðảng ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ thường xuyên xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động đến nay 86/86 cơ sở đảng có quy chế hoạt động, các chi, đảng bộ thường xuyên tiến hành rà soát xây dựng, bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc theo quy định và triển khai thực hiện hiệu quả mối quan hệ làm việc giữa cấp ủy, thủ trưởng cơ quan; hoạt động của cấp ủy đúng chức năng, nhiệm vụ, không chồng chéo, làm thay. Thông qua rà soát, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện quy chế, sự lãnh đạo, chỉ đạo, mối quan hệ công tác giữa cấp ủy với các tổ chức trong hệ thống chính trị đã đi vào nề nếp, hoạt động hiệu quả hơn. Vai trò của cấp ủy và tổ chức Ðảng được nâng lên, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và thủ trưởng cơ quan được xác định rõ hơn; quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở, quy chế làm việc của từng cơ quan được thực hiện nghiêm túc.

Ban Thường vụ Ðảng ủy và các chi bộ, đảng bộ trực thuộc cũng tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo đúng hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Hàng tháng, gắn việc kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các kỳ sinh hoạt chi bộ; tổ chức các buổi sinh hoạt theo chuyên đề để truyền đạt chủ trương, chính sách, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới cho đảng viên. Ðịnh kỳ 6 tháng, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chế độ sinh hoạt Ðảng của các chi bộ, tổ đảng; kịp thời chấn chỉnh những mặt còn thiếu sót, hạn chế. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ được nâng lên thông qua việc duy trì nghiêm túc định kỳ sinh hoạt hàng tháng đúng quy định, thu hút hơn 90% đảng viên tham gia sinh hoạt. Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp chấp hành nghiêm túc trách nhiệm của đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ. Phần lớn các chi bộ nội dung sinh hoạt tập trung vào việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Ðảng; lãnh đạo cơ quan và các đoàn thể, nội dung từng bước được đổi mới, tăng cường sinh hoạt theo chuyên đề, trong sinh hoạt định kỳ đảng viên tích cực tham gia ý kiến xây dựng chi bộ; thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Qua phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng toàn đảng bộ năm 2017 cho thấy, có hơn 52,32% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh; gần 40% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Minh Thùy
Bình luận
Back To Top