Chính trịXây dựng Đảng

Triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ở Mường Ảng

09:03 - Thứ Hai, 27/08/2018 Lượt xem: 6303 In bài viết
ĐBP - Nhằm xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị ở địa phương theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Ảng đã xây dựng Kế hoạch số 76-KH/HU, thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XII), “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết của tỉnh, huyện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời chỉ đạo các cơ quan. Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện, bí thư các chi, đảng bộ cơ sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện trực tiếp quán triệt Nghị quyết, kế hoạch thực hiện Nghị quyết ở địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị mình. Các cấp ủy, tổ chức đảng, tích cực tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng để cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của Nghị quyết; góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Kế hoạch của Huyện ủy đã xác định rõ các nhóm nhiệm vụ thực hiện thường xuyên, theo lộ trình và những nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Việc xác định rõ mốc thời gian bắt đầu, thời gian hoàn thành, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện nhằm đảm bảo việc tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Cụ thể: Rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc của Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện, quy chế phối hợp, quy định tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; quy định về luân chuyển cán bộ... (thời gian hoàn thành trong quý IV/2018). Bố trí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện (thời gian thực hiện trong quý I/2019). Thực hiện thống nhất Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện (thời gian thực hiện từ quý IV/2018 và hoàn thành quý I/2019). Tiếp tục nghiên cứu thí điểm mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã, thị trấn khi có điều kiện (thời gian thực hiện từ năm 2019). Sắp xếp lại số lượng các phòng, ban và tương đương thuộc HÐND, UBND huyện và tiếp tục triển khai có hiệu quả Ðề án Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức ở các cơ quan Ðảng, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; Ðề án Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm số lượng cấp phó của các cơ quan, đơn vị theo quy định của Trung ương; không thực hiện hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính (thời gian thực hiện từ năm 2018)...

Từ các nội dung cụ thể của kế hoạch, các chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan liên quan xây dựng phương án chi tiết để tổ chức thực hiện. Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Ðề án và thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy. Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Ðảng, sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện Ðề án. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị. Ban Dân vận Huyện ủy tăng cường phối hợp công tác giữa mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội với các cơ quan, tổ chức liên quan nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị...

Với sự đồng thuận và quyết tâm cao của toàn Ðảng bộ huyện Mường Ảng, hy vọng Nghị quyết số 18-NQ/TW đi vào thực tiễn sẽ tạo bước đột phá trong công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị của huyện, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhân dân; góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển nhanh, bền vững.

Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top