Chính trịXây dựng Đảng

Tinh giản biên chế ở Sở Tài nguyên và Môi trường

08:18 - Thứ Tư, 15/08/2018 Lượt xem: 7130 In bài viết
ĐBP - Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 108/2014/NÐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, đến thời điểm hiện tại Sở Tài nguyên và Môi trường đã tinh giản được 10/12 biên chế do Ðề án Tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021 của Sở đề ra. Cùng với nghiêm túc thực hiện tinh giản biên chế, Sở còn tập trung nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.


Tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường và Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tổ chức công khai vào tháng 4/2018 tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: C.T.V

Hiện nay, tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường gồm có 5 phòng chuyên môn, 1 đơn vị quản lý Nhà nước trực thuộc (Chi cục Bảo vệ môi trường) và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (Văn phòng Ðăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Trạm Quan trắc tài nguyên và môi trường; Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường). Trước năm 2015 (trước thời điểm Sở thực hiện Ðề án Tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021), Sở được giao 118 biên chế. Trong đó, công chức 48 biên chế; viên chức 70 biên chế. Ngoài ra, Sở còn hợp đồng với 3 lao động theo Nghị định số 68/2000/NÐ - CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp và hợp đồng không xác định thời hạn với 12 lao động. Theo mục tiêu của Ðề án, giai đoạn 2015 - 2021, Sở sẽ tinh giản 12 biên chế, bình quân giảm 2 biên chế/năm.

Ðể thực hiện tinh giản biên chế đảm bảo dân chủ, công khai, đồng thời tạo sự phấn khởi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, ngay từ cuối năm 2014, Sở đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đặc biệt là Sở Nội vụ xây dựng Ðề án Tinh giản biên chế theo các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan và UBND tỉnh. Quá trình thực hiện Ðề án có sự quyết tâm, thống nhất cao của cấp ủy, lãnh đạo Sở, sự phối hợp của Ban Chấp hành Công đoàn Sở. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về mục tiêu, quan điểm, ý nghĩa, yêu cầu của công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức và hành động của từng phòng, ban, chi cục chuyên môn và cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã nhận thức rõ về sự cần thiết của việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, xác định rõ vị trí việc làm nên có sự đồng thuận cao. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, ngay trong năm 2015, Sở có 6 người đăng ký xin tinh giản biên chế với những lý do: Chưa đạt trình độ theo chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn; do sức khỏe yếu, hạn chế về năng lực, không thể bố trí công việc khác phù hợp...

Ông Hà Văn Nam, viên chức Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường là một trong những viên chức tự nguyện xin được tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NÐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ. Ông Nam cho biết: Sau khi nghiên cứu Nghị định 108, tôi tự nhận thấy cùng với sức khỏe yếu, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ thông tin trong thực hiện chuyên môn của tôi còn hạn chế nên tôi chủ động đề xuất với ban lãnh đạo Sở cho nghỉ theo Nghị định 108.

Song song với công tác tinh giản biên chế, Sở Tài nguyên và Môi trường luôn quan tâm rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để có kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ; phù hợp với công tác quản lý và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức. Thông qua công tác tinh giản biên chế và chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động góp phần nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ. Dự kiến, đến năm 2020, Sở sẽ hoàn thành mục tiêu tinh giản 12 biên chế theo Ðề án được phê duyệt, tức là sẽ hoàn thành trước 1 năm thời hạn Ðề án đặt ra.

Mạnh Thắng
Bình luận
Back To Top