Chính trịThực hiện NQ của Đảng

Sinh hoạt tư tưởng

Coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW

09:23 - Thứ Tư, 03/08/2016 Lượt xem: 2034 In bài viết
ĐBP - Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là kết tinh truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và là tấm gương sáng để người Việt Nam học tập và noi theo. Ngày 15/5/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chỉ thị số 05-CT/TW nêu rõ, tăng cường nâng cao ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp để quyết tâm thực hiện có hiệu quả việc làm theo tư tưởng, phong cách của Bác và coi đây trở thành việc làm thường xuyên, từ đó tạo ra cơ chế giám sát của nhân dân đối với mỗi cán bộ, đảng viên, với mỗi tổ chức đảng và chính quyền các cấp, qua đây nhân dân sẽ gắn bó, trách nhiệm trong việc tham gia vào xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày một tốt hơn, góp phần làm trong sạch bộ máy lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính quyền các cấp.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị lần này, toàn Đảng, toàn dân không chỉ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà còn học tập và làm theo tư tưởng, phong cách của Người. Trong đó nhấn mạnh hệ thống tư tưởng, về xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân chiếm vị trí quan trọng hàng đầu. Tức là, mọi hoạt động của mỗi tổ chức, cá nhân đều phải tuân theo pháp luật, bình đẳng trước pháp luật. Không chỉ đổi mới, phương thức lãnh đạo của Đảng, mà còn phải được luật hóa, xác định hành lang pháp lý hoạt động cho mỗi tổ chức, cá nhân khi thực thi nhiệm vụ. Đây còn là xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên một cách cụ thể, do vậy sẽ không xảy ra tình trạng chịu trách nhiệm chung chung.

Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị lần này, không chỉ là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng mà còn là tiêu chí đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.

Khánh Toàn (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)
Bình luận