Chính trịXây dựng Đảng

Kết quả bước đầu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

09:20 - Thứ Tư, 03/08/2016 Lượt xem: 4055 In bài viết
ĐBP - Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Hướng dẫn 04-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Nghị quyết Đại hội XII), Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch về học tập, quán triệt, tuyên truyền và nghị quyết về chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Trên cơ sở tiếp thu các nội dung cơ bản, các vấn đề mới trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động ở cấp mình theo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với 450 đại biểu tham dự. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết cho 124 đồng chí là trưởng, phó phòng và phóng viên các cơ quan báo chí, hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, giảng viên giáo dục lý luận chính trị Trường Chính trị tỉnh và các trường cao đẳng trên địa bàn. 14/14 thành ủy, thị ủy, huyện ủy và các đảng ủy trực thuộc tỉnh đã hoàn thành việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt với số lượng 2.939 người.

Hình thức tổ chức các lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết là tổ chức hội nghị. Các báo cáo viên là những đồng chí có kinh nghiệm, am hiểu sâu về nội dung của nghị quyết, đặc biệt hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và 10/14 hội nghị cấp huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã mời báo cáo viên cấp Trung ương trực tiếp truyền đạt, quán triệt, tuyên truyền. Ngoài việc truyền đạt những nội dung cơ bản và những điểm mới của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, hội nghị dành thời gian để thảo luận, giải đáp những băn khoăn, vướng mắc của các đại biểu xung quanh nội dung của Nghị quyết. Sau hội nghị những đối tượng tham gia học tập đều viết bài thu hoạch theo đúng quy định.

Đánh giá kết quả bước đầu nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trên địa bàn tỉnh, cơ bản các đối tượng tham gia học tập đã nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi và những quan điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhận thức rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển tư duy, lý luận của Đảng trên các phương diện lớn và các lĩnh vực cụ thể, cũng như hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn của Đảng. Từ kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Tỉnh ủy đã cụ thể hóa triển khai thực hiện bằng việc ban hành 4 nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 5 kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên các lĩnh vực an ninh - quốc phòng, phát triển du lịch, nông - lâm nghiệp, nguồn nhân lực, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc... Để tiếp tục góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết XII của Đảng và đưa nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống của nhân dân trên địa bàn, trong thời gian tới cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo các chi, đảng bộ còn lại nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết, đảm bảo 100% các chi, đảng bộ đều được nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, qua đó tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cũng như sự tin tưởng vào đường lối phát triển của đất nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Nguyễn Trường Giang (Văn phòng Tỉnh ủy)
Bình luận