Chính trịThực hiện NQ của Đảng

Chú trọng học tập, sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

12:00 - Thứ Tư, 25/05/2016 Lượt xem: 1486 In bài viết
ĐBP - Nghị quyết của Đảng là những định hướng chính trị quan trọng, phù hợp với thực tiễn trong từng giai đoạn cách mạng, nhằm đảm bảo cho sự phát triển của đất nước hay của mỗi địa phương, đơn vị. Do vậy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xác định, việc đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, nhằm tổ chức thực hiện để sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Năm 2016 là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; do đó, việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết rất quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là ban tuyên giáo các cấp.

Hội viên Hội Nhà báo, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tham gia học tập Nghị quyết TW9 (khóa XI) của Đảng về văn hóa.

Hiện nay, Đảng bộ tỉnh có 14 đảng bộ trực thuộc với 630 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), trong đó có 222 đảng bộ cơ sở, 408 chi bộ cơ sở và 2.483 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, 32.878 đảng viên. Để đảm bảo kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên triển khai nghị quyết, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho các đảng bộ trực thuộc tỉnh. Đồng thời, lập danh sách đề nghị kiện toàn 5 đồng chí báo cáo viên cấp Trung ương, 50 báo cáo viên cấp tỉnh; các huyện, thị, thành phố hiện có khoảng 300 đồng chí; 2.000 đồng chí tuyên truyền viên cấp xã.

Do thường xuyên quan tâm, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, nên hầu hết các đồng chí đáp ứng được yêu cầu trong quá trình triển khai nghị quyết, đó là: Làm rõ được ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung mới, cơ bản của từng nghị quyết; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, những nội dung cần đi sâu, phân tích kỹ, phù hợp với đối tượng học tập và gắn với tình hình, nhiệm vụ của các TCCSĐ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, đối với cấp cơ sở, vẫn có những đồng chí do hạn chế về khả năng thuyết trình, nên trong quá trình học tập, quán triệt nghị quyết không được sinh động, thiếu tính thuyết phục. Vì vậy, ban tuyên giáo các cấp đã chủ động cử các báo cáo viên đảm bảo về mặt chuyên môn, phẩm chất chính trị, có uy tín, trình độ và phương pháp sư phạm truyền đạt ở những đơn vị này.

Trong quá trình học tập, quán triệt nghị quyết, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy coi trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng thảo luận để thực hiện nghị quyết. Do đó, cán bộ, đảng viên khi tham gia học tập đều tích cực tham gia thảo luận, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của địa phương, đơn vị mình. Nhờ vậy, các chương trình hành động của cấp ủy đã bám sát quan điểm, tư tưởng chỉ đạo nêu trong nghị quyết và phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị, có tính thực tiễn cao khi tổ chức thực hiện.

Qua đợt học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020, toàn tỉnh đã mở 414 lớp học tập nghị quyết với 31.502 cán bộ, đảng viên ở cơ sở tham gia học tập, đạt tỷ lệ 96,1%. Thông qua học nghị quyết, cán bộ, đảng viên đã có nhận thức vững vàng, đề xuất được những biện pháp hữu ích cho cấp ủy, tổ chức đảng để lựa chọn những cách làm phù hợp trong quá trình triển khai thực hiện. Một số đảng bộ có số lượng cán bộ, đảng viên tham gia học tập và đạt chất lượng cao, như: Đảng ủy Quân sự tỉnh đạt 98,8%, huyện Điện Biên 98,2%, Đảng ủy Công an tỉnh đạt 98%, huyện Tuần Giáo đạt 98%...

Bên cạnh đó, thông qua các hội nghị giao ban báo chí, báo cáo viên định kỳ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thực hiện tốt việc định hướng công tác tuyên truyền nghị quyết trên các ấn phẩm của Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, cổng thông tin điện tử... nên đã chú trọng tập trung đưa tin, giới thiệu nội dung các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và tình hình triển khai học tập, quán triệt nghị quyết tại các địa phương, đơn vị, nhất là các chương trình tiếng dân tộc (Thái, Mông), truyền hình cơ sở trên sóng phát thanh và truyền hình tỉnh; ban tuyên giáo cấp huyện đã chỉ đạo phòng văn hóa - thông tin xây dựng 386 cụm panô, áp phích tuyên truyền trực quan, để giới thiệu các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh gắn với nghị quyết đại hội đảng bộ của mỗi địa phương, đơn vị.

Đồng chí Phạm Ngọc Hân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho biết: "Muốn tạo được sự đồng thuận, nhất trí giữa nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng cần quan tâm lãnh đạo, tích cực chỉ đạo sâu sát hơn nữa đối với việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng, tránh tình trạng khoán trắng cho ban tuyên giáo cùng cấp. Việc học tập, quán triệt nghị quyết sẽ có kết quả cao khi có những chỉ đạo kịp thời, giúp cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhận thức lệch lạc, khắc phục tình trạng làm lướt, hình thức".

Năm 2016, công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Đảng bộ tỉnh và hệ thống chính trị ở cơ sở. Do vậy, đây sẽ là nhiệm vụ quan trọng được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện, nhằm nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách thiết thực và hiệu quả.

Bài, ảnh: Khánh Toàn

(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Bình luận