Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Quy định mới về đăng ký doanh nghiệp

08:53 - Thứ Tư, 24/04/2019 Lượt xem: 7180 In bài viết

ĐBP - Ðăng ký doanh nghiệp (DN) là việc người thành lập DN đăng ký thông tin về DN dự kiến thành lập, DN đăng ký những thay đổi hoặc dự kiến thay đổi trong thông tin về đăng ký DN với cơ quan đăng ký kinh doanh và được lưu giữ tại cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký DN. Ðăng ký DN là bao gồm cả đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, đăng ký thay đổi và các nghĩa vụ đăng ký, thông báo khác.

Ngày 8/1/2019, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BKHÐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHÐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Thông tư số 02/2019/TT-BKHÐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/3/2019. Thông tư quy định các mẫu văn bản ban hành kèm theo được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc, thay thế cho các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHÐT. Kể từ ngày 11/3/2019, DN, người thành lập DN sẽ sử dụng các mẫu văn bản tại Thông tư số 02/2019/TT-BKHÐT khi thực hiện thủ tục đăng ký DN.

Thông tư số 02/2019/TT-BKHÐT có 89 biểu mẫu về đăng ký DN (bổ sung thêm 1 biểu mẫu so với Thông tư số 20/2015/TT-BKHÐT), trong Thông tư những thay đổi tại hệ thống biểu mẫu được đánh giá là cần thiết, nhằm đáp ứng được yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký DN.

- Ðối với các văn bản của DN: Quy định rõ thông tin nào là bắt buộc, thông tin nào là không bắt buộc: Các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 02 chỉ rõ: thông tin nào DN không bắt buộc phải kê khai, sẽ được ghi chú (nếu có). Ðối với các thông tin khác không ghi chú (nếu có), thì DN bắt buộc phải kê khai đầy đủ.

+ Bỏ phần thông tin “Các giấy tờ gửi kèm” ở cuối các văn bản:

+ Bổ sung thêm nội dung đề nghị đăng công bố trong Giấy đề nghị đăng ký DN và các thông báo khác: DN có thể đề nghị đăng công bố nội dung đăng ký DN ngay trong Giấy đề nghị, Thông báo, mà không cần gửi kèm Giấy đề nghị đăng công bố theo mẫu II-25.

+ Bổ sung thêm thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi thành DN trong Giấy đề nghị đăng ký DN: Nghị định số 108/2018/NÐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NÐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký DN, đã bổ sung thêm quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thành lập DN trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh (Khoản 6, Ðiều 1). Do vậy, Giấy đề nghị đăng ký DN (Phụ lục I-1 đến I-5) đã bổ sung thêm thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi thành DN.

- Sửa đổi tại danh sách thành viên, danh sách cổ đông:

+ Bổ sung thêm hướng dẫn kê khai về thời điểm góp vốn của thành viên, cổ đông: Trường hợp đăng ký thành lập DN, thời điểm góp vốn là thời điểm thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn; trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời điểm góp vốn là thời điểm thành viên hoàn thành việc góp vốn; các trường hợp khác ngoài các trường hợp nêu trên, thành viên không cần kê khai thời điểm góp vốn.

 (Còn nữa)

TTHT
Bình luận