Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Hỏi đáp chính sách thuế

09:36 - Thứ Tư, 22/08/2018 Lượt xem: 3015 In bài viết
ĐBP - Hỏi: Công ty tôi mở thêm tài khoản ngân hàng, mà trên hóa đơn giá trị gia tăng của công ty đã in sẵn số tài khoản của ngân hàng cũ. Vậy cho tôi hỏi nếu bây giờ muốn viết hóa đơn với số tài khoản mới thì mình có thể khắc số tài khoản mới và đóng bên cạnh số tài khoản cũ trên hóa đơn đó được không? Xin cảm ơn.

Trả lời: Căn cứ Khoản 5, Ðiều 3, của Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn về sử dụng hóa đơn:

“Ðối với các số hoá đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hoá đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hoá đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty muốn viết tài khoản mới trên hóa đơn khác với tài khoản đã đăng ký với cơ quan thuế thì Công ty được áp dụng tương tự như khoản 5 Ðiều 3 của Thông tư 26 nêu trên. Ðơn vị phải gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp mẫu số 3.13, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 26 nêu trên.

Hỏi: Trong năm 2017, công ty có kê khai sót 1 số hóa đơn. Ðầu năm 2018, Chi cục Thuế ban hành Quyết định kiểm tra trước hoàn thuế, thời kỳ kiểm tra từ 1/1/2017-31/12/2017. Sau khi đoàn kiểm tra có kết luận công ty phát hiện có 1 số hóa đơn chưa kê khai thuế và công ty kê khai vào kỳ kê khai quý I/2018. Xin hỏi trường hợp kê khai như đã nêu có được xem là hợp lý hay không?

Trả lời: Căn cứ quy định tại Ðiểm a, Khoản 5, Ðiều 10, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính:

“ a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Ðối với loại thuế có kỳ quyết toán thuế năm: Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế tạm nộp của tháng, quý có sai sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp hồ sơ khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế năm làm giảm số thuế phải nộp nếu cần xác định lại số thuế phải nộp của tháng, quý thì khai bổ sung hồ sơ khai tháng, quý và tính lại tiền chậm nộp (nếu có).

Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh:

- Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót nhưng không liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

- Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ đã kiểm tra, thanh tra nhưng không thuộc phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

- Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra dẫn đến phát sinh tăng số thuế phải nộp, giảm số thuế đã được hoàn, giảm số thuế được khấu trừ, giảm số thuế đã nộp thừa thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và bị xử lý theo quy định như đối với trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện.

Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ thì người nộp thuế thực hiện khai điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế theo kết luận, quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền (người nộp thuế không phải lập hồ sơ khai bổ sung).”

 Căn cứ quy định đã nêu, trường hợp công ty khai bổ sung hóa đơn đầu vào sau thời gian cơ quan thuế đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế. Nếu việc kê khai dẫn đến phát sinh tăng số thuế phải nộp, giảm số thuế được hoàn, giảm số thuế được khấu trừ thì công ty bị xử lý theo quy định như đối với trường hợp cơ quan thuế kiểm tra, thanh tra phát hiện.

T.K (theo dienbien.gdt.gov.vn)
Bình luận