Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Thời hạn tính chậm nộp khi số thuế TNDN tạm nộp thấp hơn số phải nộp theo quyết toán

08:28 - Thứ Tư, 01/08/2018 Lượt xem: 5833 In bài viết
ĐBP - Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính quý là khoản thuế phát sinh trong quý mà doanh nghiệp phải tạm nộp. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phải thực hiện tạm nộp số thuế TNDN của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế, và không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý và thời hạn nộp thuế đối với quyết toán năm thuế TNDN chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Theo quy định tại Ðiều 17, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NÐ-CP ngày 1/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế, thì người nộp thuế cần lưu ý:

Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế TNDN của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý.

Doanh nghiệp căn cứ vào số thuế TNDN của năm trước và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm để xác định số thuế TNDN tạm nộp hàng quý. Trường hợp tổng số thuế tạm nộp trong kỳ tính thuế thấp hơn số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán từ 20% trở lên thì doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số thuế tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý IV (sau ngày cuối cùng của tháng 3 trong năm) của doanh nghiệp đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

Ví dụ: Doanh nghiệp A có năm tài chính trùng với năm dương lịch. Kỳ tính thuế năm 2017, doanh nghiệp đã tạm nộp thuế TNDN là 100 triệu đồng, khi quyết toán năm, số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán là 150 triệu đồng, tăng 50 triệu đồng.

Như vậy, 20% của số phải nộp theo quyết toán là: 150 x 20% = 30 triệu đồng.

Phần chênh lệch từ 20% trở lên có giá trị là: 50 triệu đồng - 30 triệu đồng = 20 triệu đồng.

Khi đó, doanh nghiệp A phải nộp số thuế còn phải nộp sau quyết toán là 50 triệu đồng. Ðồng thời, doanh nghiệp A bị tính tiền chậm nộp như sau:

- Ðối với số thuế chênh lệch từ 20% trở lên (là 20 triệu đồng), tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý IV (ngày 30/1/2018) đến ngày thực nộp số thuế này.

- Số thuế chênh lệch còn lại (là 50 - 20 = 30 triệu đồng) mà doanh nghiệp chậm nộp thì doanh nghiệp bị tính tiền chậm nộp từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ quyết toán năm (ngày 2/4/2018) đến ngày thực nộp số thuế này.

TTHT
Bình luận