Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Chế độ kế toán áp dụng cho HTX, Liên hiệp HTX

10:11 - Thứ Tư, 01/11/2017 Lượt xem: 2510 In bài viết
ĐBP - Ngày 28/3/2017, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 24/2017/TT-BTC hướng dẫn các quy định về tài khoản, chứng từ, sổ kế toán; báo cáo tài chính áp dụng với hợp tác xã (HTX), Liên hiệp HTX. Thông tư này áp dụng cho tất cả các HTX hoạt động trong mọi lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh. Ðồng thời Thông tư hướng dẫn nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính của các HTX, liên hiệp HTX; không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của HTX đối với ngân sách Nhà nước. 

Theo đó:

 - Các HTX hoạt động trong mọi lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh sẽ áp dụng chế độ kế toán quy định tại Thông tư này.

 - Riêng các HTX có quy mô lớn, có nhiều giao dịch mà Thông tư 24/2017/TT-BTC không có quy định thì được lựa chọn áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi là Thông tư số 133/2016/TT-BTC) và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có). Việc lựa chọn áp dụng chế độ kế toán phải được thực hiện nhất quán trong năm tài chính và phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý.

 - Trường hợp HTX lựa chọn áp dụng Thông tư 133/2016/TT-BTC thì phải tuân thủ toàn bộ quy định tại Thông tư này; đối với các nghiệp vụ phát sinh không được quy định thì bắt buộc phải áp dụng quy định tại Thông tư 24/2017/TT-BTC.

 Thông tư 24/2017/TT-BTC có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2018. Những quy định trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Thông tư này thay thế các nội dung áp dụng đối với HTX tại Quyết định số 48/2006/QÐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 4/10/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Quyết định số 48/2006/QÐ-BTC và Thông tư số 24/2010/TT-BTC ngày 23/2/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho HTX nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và nghề muối.

TTHT
Bình luận
Back To Top