Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Triển khai hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử

08:40 - Thứ Tư, 02/08/2017 Lượt xem: 2538 In bài viết
ĐBP - Để thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 6/2/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020. Nhằm đơn giản thủ tục hoàn thuế đối với người nộp thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế chấp hành tốt pháp luật thuế đồng thời công khai, minh bạch việc giải quyết hoàn thuế. Ngày 24/4/2017 Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 710/QĐ-BTC về việc triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.

Quyết định số 710/QĐ-BTC của Bộ Tài chính quy định việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử đối với cơ quan thuế tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ được thực hiện theo quy trình ban hành kèm tại Quyết định số 2790/QĐ-BTC ngày 27/12/2016 của Bộ Tài chính về việc áp dụng thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.

Thời gian áp dụng việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử kể từ ngày 1/5/2017. Khi người nộp thuế đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hoàn xuất khẩu và hoàn dự án đầu tư đáp ứng đúng, đủ điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Quản lý thuế, đăng ký và được cơ quan thuế chấp thuận thực hiện giao dịch điện tử theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Cơ quan thuế, người nộp thuế tham gia sử dụng dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử của cơ quan thuế phải thực hiện đúng quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 2790/QĐ-BTC ngày 27/12/2016 của Bộ Tài chính.

Trong quá trình triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử Tổng cục Thuế sẽ có trách nhiệm: Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện kỹ thuật để triển khai hoàn thuế điện tử; hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan thuế, người nộp thuế thực hiện hoàn thuế điện tử theo quy định tại quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 2790/QĐ-BTC và hỗ trợ, giải quyết vướng mắc của người nộp thuế, cơ quan thuế trong quá trình thực hiện hoàn thuế điện tử. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện hoàn thuế điện tử; đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trình hoàn thuế điện tử Quyết định 710/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 24/4/2017.

TTHT
Bình luận
Back To Top