Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Cục Thuế tỉnh

Mở rộng quy định về khấu trừ thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu

08:29 - Thứ Tư, 21/06/2017 Lượt xem: 2616 In bài viết
ĐBP - Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) là một loại thuế gián thu, đánh vào một số hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định của Luật thuế TTĐB nhằm điều tiết hướng dẫn sản xuất, điều tiết tiêu dùng của mỗi quốc gia trong từng thời kỳ nhất định; người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB bằng các nguyên liệu chịu thuế TTĐB được khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp đối với nguyên liệu nhập khẩu hoặc đã trả đối với nguyên liệu mua trực tiếp từ cơ sở sản xuất trong nước khi xác định số thuế TTĐB phải nộp.

Để quy định rõ hơn về việc khấu trừ thuế TTĐB đối với hàng hóa nhập khẩu. Ngày 6/3/2017. Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 20/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 8 của Thông tư 195/2015/TT-BTC về thuế TTĐB (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 130/2016/TT-BTC).

Theo đó, Thông tư 20/2017/TT-BTC quy định: Người nộp thuế TTĐB đối với hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập khẩu được khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu khi xác định số thuế TTĐB phải nộp bán ra trong nước. Số thuế TTĐB được khấu trừ tương ứng với số thuế TTĐB của hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập khẩu bán ra và chỉ được khấu trừ tối đa bằng tương ứng số thuế TTĐB tính được ở khâu bán ra trong nước.

Đối với số thuế TTĐB không được khấu trừ thuế, người nộp thuế được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thông tư 20/2017/TT-BTC cũng nêu rõ về điều kiện khấu trừ thuế TTĐB được quy định cụ thể với từng trường hợp cụ thể: Đối với trường hợp nhập khẩu nguyên liệu chịu thuế TTĐB để sản xuất hàng hóa chịu thuế TTĐB và trường hợp nhập khẩu hàng hóa chịu thuế TTĐB thì chứng từ để làm căn cứ khấu trừ thuế TTĐB là chứng từ nộp thuế TTĐB khâu nhập khẩu; trường hợp chưa xác định được chính xác số thuế TTĐB đã nộp (hoặc đã trả) cho số nguyên vật liệu tương ứng với số sản phẩm tiêu thụ trong kỳ thì có thể căn cứ vào số liệu của kỳ trước để tính số thuế TTĐB được khấu trừ và sẽ xác định theo số thực tế vào cuối quý, cuối năm; trong mọi trường hợp, số thuế TTĐB được phép khấu trừ tối đa không vượt quá số thuế TTĐB tính cho phần nguyên liệu theo tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật của sản phẩm. Cơ sở sản xuất phải đăng ký định mức kinh tế kỹ thuật của sản phẩm với cơ quan thuế trực tiếp quản lý cơ sở.

Người nộp thuế TTĐB thực hiện nộp tờ khai thuế TTĐB theo Mẫu số 01/TTĐB và bảng xác định thuế TTĐB được khấu trừ (nếu có) của nguyên liệu mua vào, hàng hóa nhập khẩu (Mẫu số 01-1/TTĐB) được ban hành kèm theo Thông tư mới. Thông tư 20/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20/4/2017.

TTHT
Bình luận
Back To Top