CÔNG TY TNHH TMDV VÀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ĐIỆN BIÊN

Thông báo bán đấu giá tài sản

15:01 - Thứ Hai, 11/09/2017 Lượt xem: 2716 In bài viết

CÔNG TY TNHH TMDV VÀ BÁN ĐẤU GIÁ
TÀI SẢN ĐIỆN BIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 118b/TB-CTTNHHTMDV&BĐGTSĐB 

Điện Biên, ngày 11 tháng 9 năm 2017

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Công ty TNHH thương mại dịch vụ và bán đấu giá tài sản Điện Biên làm thủ tục và tổ chức cuộc đấu giá tài sản với các nội dung sau:

1) Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty TNHH TMDV và bán đấu giá tài sản Điện Biên.

Địa chỉ: Tổ dân phố 5, phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

2) Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tuần Giáo

Địa chỉ: Khối Tân Giang, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

3) Tên tài sản: Tài sản do vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng đã tuyên tịch thu sung quỹ nhà nước cụ thể như sau:

- 134 thanh tấm gỗ Nghiến xẻ, khối lượng 3,774 m3.

- 26 khúc gỗ Nghiến (dạng thớt), khối lượng: 0,152 m3.

- 01 cưa máy màu đỏ hiệu HUSQVANA

4) Nơi có tài sản đấu giá: Hạt Kiểm lâm huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

5) Giá khởi điểm: 58.842.144 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tám triệu tám trăm bốn mươi hai nghìn một trăm bốn mươi bốn đồng)

6) Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

7) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 14/9/2017 đến 16 giờ ngày 22/9/2017 tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá mua tài sản theo quy định nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tuần Giáo trong thời gian quy định.

8) Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Hồi 9 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2017 tại Hạt Kiểm lâm huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Chi tiết xin liên hệ

- Công ty TNHH TMDV và bán đấu giá tài sản Điện Biên. ĐT: 0215 3827 868

- Phòng Tài chính -Kế hoạch huyện Tuần Giáo. ĐT: 0215 3862 366

Tổ chức cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin mời đến địa điểm thông báo trên để  đăng  ký tham gia đấu giá mua tài sản./.

Nơi nhận:

- Phòng TC-KH huyện Tuần Giáo;

- Báo Điện Biên Phủ;

- Niêm yết tại Phòng TC-KH huyện Tuần Giáo,Công ty TNHH TMDV&BĐGTSĐB và nơi trưng bày tài sảnnơi tổ chức cuộc đấu giá (Hạt Kiểm lâm huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên);

- Lưu VT.

                    GIÁM ĐỐC                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
Bình luận
Back To Top