Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng

12:00 - Thứ Hai, 06/04/2015 Lượt xem: 1701 In bài viết
ĐBP - Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015 được UBND tỉnh ban hành ngày 31/3.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, các tầng lớp nhân dân về Luật Phòng, chống tham nhũng và xây dựng chương trình kế hoạch phòng, chống tham nhũng, cụ thể hóa các nhiệm vụ, biện pháp về phòng, chống tham nhũng; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng trên địa bàn.

UBND tỉnh cũng yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện các hành vi tham nhũng để kịp thời xử lý, ngăn chặn hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi địa phương, ngành, đơn vị mình.

Tuyết Anh
Bình luận