Tháo gỡ khó khăn sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy

09:51 - Thứ Hai, 12/10/2020 Lượt xem: 4857 In bài viết

ĐBP - Sau hơn 2 năm thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, tỉnh ta đã đạt được những kết quả quan trọng. Toàn tỉnh đã giảm được 14 đầu mối tại cơ quan khối Ðảng, đoàn thể tỉnh; 1 đầu mối cơ quan chính quyền cấp tỉnh; 84 đầu mối các đơn vị sự nghiệp; 372 thôn, bản, tổ dân phố và tinh giản biên chế trên 1.000 người. Song sau sắp xếp, vẫn còn những khó khăn, vướng mắc cần khắc phục.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Ðiện Biên kiểm tra tình hình sâu bệnh trên lúa mùa năm 2020.

Thực hiện hợp nhất các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, tỉnh đã thí điểm thực hiện tại huyện Ðiện Biên và TX. Mường Lay. Sau khi Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy và Thanh tra huyện Ðiện Biên, Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ huyện Ðiện Biên tiến hành hợp nhất, hoạt động tham mưu công tác tổ chức, cán bộ có nhiều thuận lợi. Các thông tin được lãnh đạo cơ quan tiếp nhận trực tiếp, kịp thời, đầy đủ hơn; các nhiệm vụ tương đồng giữa công tác đảng và chính quyền được thực hiện liên thông, giảm bớt quy trình nhưng vẫn đảm bảo tính toàn diện; công việc được đưa về một mối quản lý… Song trong quá trình vận hành bộ máy sau hợp nhất đã xuất hiện một số khó khăn, vướng mắc.

Khó khăn lớn nhất hiện nay là mô hình chưa có quy định, văn bản hướng dẫn để làm cơ sở thực hiện. Hiện nay, biên chế cán bộ công chức UBKT thuộc cơ quan Ðảng nhưng về hoạt động đang kết hợp cả hai, chưa rõ là cơ quan Ðảng hay cơ quan Nhà nước. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác đến hệ thống báo cáo vẫn phải chia thành  2 hệ thống văn bản, 2 con dấu, 2 phương pháp công tác; có 4 cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo đối với Cơ quan UBKT - Thanh tra (cấp ủy cùng cấp, UBND huyện, UBKT Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh).

Bên cạnh đó, là đơn vị thí điểm nhưng cấp trên không có cơ chế cho phép được sáng tạo, lồng ghép các hoạt động kết hợp nhiệm vụ trong giải quyết công việc. Các quy trình của cơ quan Ðảng về công tác kiểm tra giám sát trong Ðảng và quy trình thanh tra Nhà nước riêng biệt, yêu cầu phải thực hiện đúng, nếu không tuân thủ thì bị coi là vi phạm nên khó trong việc xử lý vụ việc. Trong thực tế nếu có cơ chế cho phép linh động thì dễ dàng xử lý, vẫn đúng nguyên tắc, đảm bảo dân chủ, khách quan, hiệu quả cao.

Ðến thời điểm tháng 6/2020, toàn tỉnh đã tinh giản được 1.111 biên chế. Tuy nhiên, kết quả tinh giản biên chế chủ yếu thực hiện theo nguyện vọng cá nhân hoặc giảm biên chế theo cơ học. Việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm tại một số nơi chưa phản ánh đúng thực chất, chưa bám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công dẫn đến khó khăn trong thực hiện công tác tinh giản biên chế.

Trước những khó khăn, vướng mắc trên, Huyện ủy Ðiện Biên đề xuất: Nếu tiếp tục thực hiện chủ trương hợp nhất, các cơ quan Trung ương cần phải nghiên cứu hoàn thiện thể chế, cơ cấu tổ chức; cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn quy định về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hợp nhất để thống nhất về cơ chế lãnh đạo cũng như để xác định rõ hơn về chức năng nhiệm vụ các đơn vị khi hợp nhất. Về quy trình, văn bản cần thống nhất theo một hệ thống. Về quy chế hoạt động, cần có hướng dẫn cụ thể đối với việc xây dựng đề án vị trí việc làm cho bộ phận làm công tác thanh tra của Cơ quan UBKT - Thanh tra. Công tác cán bộ, xem xét thống nhất bầu 1 lần cho chức danh Chủ nhiệm UBKT đồng thời là Chánh thanh tra, Phó Chủ nhiệm UBKT kiêm Phó Chánh Thanh tra.

Ông Phạm Khắc Quân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Qua quá trình theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện “Sắp xếp, tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế”, Tỉnh ủy đã cơ bản nắm được những khó khăn, vướng mắc và tổng hợp tất cả các kiến nghị, đề xuất của các địa phương trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Ðối với tỉnh, giai đoạn tới tiếp tục rà soát, sắp xếp kiện toàn, tinh gọn đầu mối phòng, ban bên trong các cơ quan, đơn vị gắn với tinh giản biên chế. Hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để thu gọn đầu mối, giảm biên chế. Thực hiện tinh giản biên chế theo đúng lộ trình, đảm bảo đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế toàn tỉnh so với năm 2015, không giao bổ sung biên chế cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Ðồng thời, quy định và quản lý chặt chẽ biên chế đối với các cơ quan, đơn vị trên cơ sở phân loại tổ chức, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục thực hiện chủ trương chấm dứt các loại hợp đồng lao động làm nhiệm vụ chuyên môn không nằm trong biên chế được giao tại cơ quan hành chính. Thực hiện khoán kinh phí chi trả phụ cấp để khuyến khích giảm dần số người hoạt động không chuyên trách và tăng thu nhập cho cán bộ, công chức cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố.

Phạm Trung
Bình luận

Tin khác