Chính sách hỗ trợ hợp tác xã

09:42 - Thứ Sáu, 09/10/2020 Lượt xem: 3585 In bài viết

Nhằm khuyến khích nông dân tham gia hợp tác xã (HTX), xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh tập thể hiệu quả ở từng địa phương, Nhà nước có chính sách hỗ trợ sau đây đối với HTX như: Ðào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới; tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã; tạo điều kiện tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội; thành lập mới HTX. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác theo quy định của pháp luật về thuế. Ưu đãi lệ phí đăng ký HTX theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí. Ðối với hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, ngoài việc được hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi đã nêu trên, còn được hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Giao đất, cho thuê đất để phục vụ hoạt động của hợp tác xã theo quy định của pháp luật về đất đai. Ưu đãi về tín dụng. Vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh.

Việc ban hành và triển khai các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với kinh tế hợp tác, HTX là một yếu tố rất quan trọng, song trên thực tế nhiều chính sách đối với khu vực kinh tế này vẫn chưa đi vào cuộc sống…

Trong đó khó khăn lớn nhất của các HTX hiện nay là đất đai. Hiện chưa có nhiều HTX được giao đất, nhiều HTX nông nghiệp chuyển đổi đã có đất nhưng chưa được giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, Nghị định 46/2014/NÐ-CP quy định HTX thuê đất để sử dụng làm trụ sở, cơ sở sản xuất kinh doanh được giảm 50% tiền thuê đất nhưng chỉ đối với các dự án mới còn các dự án kiểu cũ không được giảm…

HTX tuy có được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng so với doanh nghiệp chưa thực sự thấy được bản chất và mục tiêu hoạt động của HTX. Luật Phí và Lệ phí cũng chưa quy định HTX là đối tượng được miễn giảm...

Mặc dù Luật HTX 2012, Nghị định 193/2013/NÐ-CP của Chính phủ đã quy định về các chính sách hỗ trợ, ưu đãi, nhưng thực tế các HTX còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, thiết bị lạc hậu, tài sản thế chấp vay ngân hàng không đủ điều kiện. Các HTX gần như không tiếp cận được đất đai dù nhu cầu rất lớn. Bên cạnh đó, việc điều hành và minh bạch tài chính còn nhiều bất cập, mới có khoảng 9,2% số HTX kiểm toán độc lập, chủ yếu là HTX phi nông nghiệp và Quỹ tín dụng nhân dân; mối liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ còn yếu; một bộ phận thành viên HTX nông nghiệp chuyển đổi còn tư duy nhỏ lẻ, giữ đất… làm kìm hãm sự phát triển của HTX, ảnh hưởng đến sự cạnh tranh trên thị trường.

Ðảng và Nhà nước đã có những ưu đãi đối với loại hình HTX nhưng thực chất các HTX được thụ hưởng chưa nhiều, một số chính sách còn so sánh, suy bì giữa HTX với doanh nghiệp. Nhiều năm qua, số HTX thành lập mới không nhiều, số HTX khó khăn chiếm tỷ trọng lớn là minh chứng cho các cơ chế, chính sách, ưu đãi của Nhà nước cho thành phần kinh tế này chưa bám sát thực tiễn, thiếu cụ thể...

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác