Kho bạc Nhà nước huyện Ðiện Biên Ðông

Kiểm soát thu, chi ngân sách Nhà nước

08:45 - Thứ Sáu, 26/07/2019 Lượt xem: 9815 In bài viết

ĐBP - Từ đầu năm đến nay trên cơ sở dự toán giao thu ngân sách Nhà nước, Kho bạc Nhà nước (KBNN) huyện Ðiện Biên Ðông phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế, Phòng giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, thực hiện có hiệu quả các giải pháp trong công tác tổ chức thu bảo đảm đúng nguyên tắc, chế độ. Ðồng thời, phối hợp với các đơn vị có liên quan trên địa bàn huyện thực hiện tốt việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với các đơn vị khi thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước. Kết quả, thu ngân sách 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện ước thực hiện hơn 352 tỷ đồng, bằng 50,3% dự toán tỉnh giao. Trong đó, thu trên địa bàn đạt hơn 5,6 tỷ đồng (đạt 44,7% so với dự toán HÐND huyện giao).

 

Cán bộ Chi cục Thuế huyện Ðiện Biên Ðông hướng dẫn người dân làm thủ tục kê khai nộp thuế.

Cùng với công tác thu ngân sách, KBNN huyện Ðiện Biên Ðông đã thực hiện tốt công tác cấp phát và kiểm soát chi ngân sách Nhà nước. Kho bạc thường xuyên phối hợp với cơ quan tài chính, đơn vị dự toán kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đúng chế độ tiêu chuẩn, định mức quy định, đảm bảo các khoản chi đều có trong dự toán được duyệt. Kiểm soát chặt chẽ trình tự, thủ tục mua sắm tài sản, sửa chữa thường xuyên theo đúng quy trình của pháp luật về quản lý và sử dụng ngân sách. Ðồng thời, KBNN huyện Ðiện Biên Ðông tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đảm bảo nguồn tiền mặt đáp ứng nhu cầu chi của các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước. Nhờ vậy, công tác kiểm soát chi ngân sách trên địa bàn huyện có những chuyển biến tích cực, các khoản chi được thực hiện nhanh chóng, đảm bảo đúng quy định. 6 tháng đầu năm, tổng chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện ước thực hiện hơn 347 tỷ đồng, bằng 49,65% dự toán tỉnh giao. Trong đó, chi ngân sách Trung ương hơn 13,7 tỷ đồng; chi ngân sách tỉnh 24 tỷ đồng; chi ngân sách huyện hơn 277,2 tỷ đồng; chi ngân sách xã hơn 31,4 tỷ đồng; còn lại là chi chuyển giao ngân sách địa phương.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chi ngân sách là chi đầu tư xây dựng cơ bản. Trên cơ sở kế hoạch vốn được giao hàng năm, KBNN huyện Ðiện Biên Ðông thường xuyên phối hợp với Ban Quản lý dự án và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu khối lượng, hoàn thiện hồ sơ để giải ngân, thanh toán; chú trọng việc thu hồi tạm ứng xây dựng cơ bản đến hạn và kéo dài qua các năm. Ðồng thời, thống kê các công trình, dự án chưa triển khai, chậm tiến độ để báo cáo cấp thẩm quyền có kế hoạch điều chuyển vốn đầu tư phù hợp. Tăng cường phối hợp với các ban, ngành chức năng tham mưu cho UBND huyện triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản; kiên quyết xử lý các chủ đầu tư có các khoản đề nghị thanh toán tạm ứng quá thời hạn quy định. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, KBNN huyện Ðiện Biên Ðông đã chi đầu tư xây dựng cơ bản đối với chương trình mục tiêu quốc gia hơn 46,5 tỷ đồng (đạt 45% kế hoạch); trong đó, Chương trình xây dựng nông thôn mới hơn 12,7 tỷ đồng (đạt 46% kế hoạch); Chương trình Giảm nghèo nhanh và bền vững hơn 33,7 tỷ đồng (đạt 44%); chương trình 30a hơn 25,3 tỷ đồng (đạt 51% kế hoạch)…

Ông Phạm Ðức Mẫn, Giám đốc KBNN huyện Ðiện Biên Ðông cho biết: Ðể thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về thu, chi ngân sách Nhà nước trong năm 2019, những tháng cuối năm KBNN huyện tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, quản lý; công khai thủ tục hành chính; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu tổ chức thu đúng, thu đủ, hạch toán kịp thời các khoản thu và phân chia nguồn thu cho các cấp ngân sách theo đúng quy định. Thực hiện kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng tập trung, vốn chương trình mục tiêu, vốn sự nghiệp kinh tế; quản lý và giải ngân vốn xây dựng cơ bản đúng quy định, thực hiện tốt công tác thanh toán song phương điện tử với ngân hàng thương mại.

Bài, ảnh: Phong Vân
Bình luận

Tin khác