Những ‘điểm sáng’ trong hoạt động bảo hiểm tiền gửi 6 tháng

16:13 - Thứ Năm, 25/07/2019 Lượt xem: 9516 In bài viết
Theo Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN), tính đến cuối tháng 6/2019, ở Việt Nam có 1.282 tổ chức tham gia BHTG (95 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, một ngân hàng hợp tác xã, 1.182 quỹ tín dụng nhân dân và 4 tổ chức tài chính vi mô). 

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm, BHTGVN không phải chi trả tiền bảo hiểm. Đây được xem là một trong những “điểm sáng” về hoạt động BHTG 6 tháng đầu năm 2019.

Cấp và thu hồi chứng nhận tham gia BHTG kịp thời

Việc cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia BHTG được BHTGVN thực hiện kịp thời, đúng quy định, đáp ứng nhu cầu của các tổ chức tín dụng (TCTD), góp phần khẳng định vai trò, vị thế của BHTGVN và nâng cao niềm tin đối với hệ thống ngân hàng. Trong 6 tháng đầu năm, BHTGVN đã cấp mới một Chứng nhận tham gia BHTG, cấp lại một Chứng nhận và gần 260 bản sao Chứng nhận tham gia BHTG cho các TCTD; thu hồi một Chứng nhận tham gia BHTG.

Thu phí BHTG đạt hơn 100% kế hoạch 6 tháng

Tổng số phí BHTG trong 6 tháng đầu năm BHTGVN thực thu là hơn 3.500 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm 2018, đạt hơn 100% kế hoạch 6 tháng đầu năm và bằng 50% kế hoạch cả năm 2019. Theo đánh giá của BHTGVN, các tổ chức tham gia BHTG đã thực hiện nghiêm túc việc tính và nộp phí theo quy định.

Để việc thu phí BHTG bảo đảm đúng quy định của pháp luật, BHTGVN đã tích cực đôn đốc, hướng dẫn, giải đáp và xử lý kịp thời vướng mắc phát sinh liên quan đến tính và thu phí BHTG; đồng thời thường xuyên theo dõi, phân tích biến động số dư tiền gửi được bảo hiểm của các TCTD.

Quản lý vốn an toàn, hiệu quả

Công tác quản lý và đầu tư vốn được thực hiện đúng quy định, an toàn, hiệu quả, bổ sung nguồn thu cho quỹ dự phòng nghiệp vụ và nâng cao năng lực tài chính của BHTGVN. Tính đến ngày 20/6/2019, tổng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi được đầu tư là hơn 52.000 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm 2018. Hầu hết vốn tạm thời nhàn rỗi của BHTGVN đã được đầu tư vào trái phiếu Chính phủ theo quy định hiện hành. Doanh thu từ hoạt động đầu tư năm 2019 đến ngày 20/6 tăng gần 14% so với cùng kỳ năm 2018.

Tăng cường giám sát tổ chức tham gia BHTG

Cùng với tiếp tục tăng cường giám sát các tổ chức tham gia BHTG, BHTGVN phối hợp triển khai hiệu quả việc cung cấp thông tin giữa NHNN và BHTGVN trong công tác giám sát từ xa. Tích cực kiểm soát chất lượng thông tin báo cáo và hoàn thiện các mẫu biểu báo cáo số liệu nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổng hợp tình hình thu nhận thông tin báo cáo về tiền gửi theo Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, BHTGVN đã hoàn thành kiểm tra tại chỗ đối với 210 đơn vị tham gia BHTG gồm 16 NHTM, 193 QTDND, một tổ chức tài chính vi mô, đạt 46% kế hoạch cả năm 2019.

Đẩy mạnh truyền thông chính sách đến người gửi tiền

BHTGVN thường xuyên thông tin đến công chúng hoạt động BHTG trong nước và quốc tế, các vấn đề về chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng cần định hướng, tư vấn cho người gửi tiền. Mặt khác, thực hiện tuyên truyền chính sách BHTG qua mạng lưới của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tại 1.500 điểm bưu điện văn hóa xã, tạo kênh truyền thông hiệu quả, tiết tiệm chi phí. Phối hợp với NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, tổ chức tham gia BHTG, tổ chức đoàn thể địa phương tuyên truyền trực tiếp đến người gửi tiền tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước như Vĩnh phúc, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh, Sơn La, Bến Tre, Bạc Liêu... thu hút được sự quan tâm, tin tưởng của người dân trên địa bàn.

Tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ

Đến nay, BHTGVN đã hoàn thành Dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Luật BHTG, đề xuất các nội dung liên quan để BHTGVN tham gia sâu hơn vào quá trình cơ cấu lại TCTD, cũng như thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm bảo đảm an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và Đề án củng cố và phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân đến năm 2020 định hướng đến 2030 theo quyết định của NHNN.

Tăng cường hợp tác quốc tế, góp phần hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao hiệu quả của hệ thống BHTG tại Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm, BHTGVN đã phối hợp với Tổng Công ty BHTG Indonesia (IDIC) tổ chức Hội thảo về Cải cách tổ chức BHTG - Kinh nghiệm của IDIC tại TP. Hà Nội và Đà Nẵng; tổ chức tiếp đón đoàn lãnh đạo cấp trung của Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc sang thăm và tìm hiểu hoạt động của BHTGVN; tham gia Hội nghị lần thứ 58 của Ủy ban điều hành và Hội thảo nghiên cứu lần thứ 5 của IADI, Hội nghị Thường niên APRC 2019, ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Cơ quan BHTG Liên bang Nga và ký gia hạn Bản ghi nhớ hợp tác với Tổng Công ty BHTG Hàn Quốc.

BHTGVN đã hỗ trợ các tổ chức tham gia BHTG sử dụng phần mềm truyền thông tin báo cáo điện tử từ các tổ chức tham gia BHTG cho BHTGVN, xây dựng các mẫu biểu tổng hợp tình hình thu nhận thông tin báo cáo về tiền gửi, thường xuyên rà soát và xử lý kịp thời các sự cố phát sinh trong quá trình gửi và tiếp nhận thông tin báo cáo.

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

BHTGVN cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật BHTG để tham gia có hiệu quả vào quá trình tái cơ cấu tổ chức tín dụng, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ mới theo quy định tại Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm bảo đảm an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và Đề án củng cố và phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân đến năm 2020 định hướng đến 2030 theo quyết định của NHNN.

Tham gia tái cơ cấu các tổ chức tín dụng theo chỉ đạo của NHNN

Phối hợp chặt chẽ với NHNN để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Tâp trung nghiên cứu, xây dựng, ban hành văn bản quản trị điều hành theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra về tiền gửi được bảo hiểm, giám sát cảnh báo rủi ro; triển khai hiệu quả Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm.

Nâng cao năng lực tài chính thông qua việc tính và thu đầy đủ phí BHTG theo quy định; đầu tư hiệu quả nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi bảo đảm nguyên tắc an toàn và phát triển vốn.

Chú trọng công tác tuyên truyền chính sách BHTG nhằm nâng cao niềm tin của công chúng, đồng thời cung cấp thông tin về việc thực thi các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng người gửi tiền quan tâm.

Tiếp tục tái cấu trúc bộ máy, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo quản lý. Phát triển nguồn nhân lực phù hợp với xu thế phát triển của hệ thống ngành ngân hàng Việt Nam, xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, có đạo đức nghề nghiệp và làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu và hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Đẩy mạnh việc vận hành và sử dụng hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin và các ứng dụng phần mềm thuộc Dự án FSMIMS. Triển khai toàn diện hệ thống bảo đảm an toàn, bảo mật công nghệ thông tin.

Tích cực nghiên cứu, tham gia đề xuất chính sách; chủ động tham gia các hoạt động trao đổi hợp tác với các tổ chức BHTG quốc tế và các tổ chức quốc tế khác.

P.V (Theo Chinhphu.vn)
Bình luận