Thành phố Ðiện Biên Phủ

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM

10:31 - Thứ Sáu, 14/12/2018 Lượt xem: 9466 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), TP. Ðiện Biên Phủ đã hoàn thành chương trình xây dựng NTM theo đúng kế hoạch đề ra. 2/2 xã đạt chuẩn NTM, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc: đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên; tỷ lệ đường giao thông được bê tông hóa 100%; hệ thống kênh mương nội đồng được kiên cố hóa 80%; trên 80% diện tích lúa được tưới tiêu chủ động...

Với những kết quả bước đầu đạt được, thành phố đã xây dựng kế hoạch, định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM theo hướng phát triển đến năm 2020 nhằm nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp, cải thiện đời sống cho nhân dân, giảm nghèo bền vững và bảo vệ môi trường. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp bình quân đạt 3,7%/năm; 98% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; nâng tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2020 lên 26,5%. Việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp sẽ thực hiện trên từng lĩnh vực với mục tiêu cụ thể.

Trong trồng trọt thành phố tập trung phát triển các cây trồng chủ lực có lợi thế cạnh tranh và giá trị gia tăng lớn theo chuỗi giá trị như lúa chất lượng cao và rau, quả an toàn. Thực hiện cơ giới hóa, thâm canh bền vững, giảm sử dụng phân bón vô cơ, hóa chất; chú trọng khâu sau thu hoạch và chế biến, phấn đấu tốc độ thu nhập ngành trồng trọt đạt 4%/ha/năm. Trọng tâm cơ cấu lại một số cây trồng chính như lúa với các giống: IR64, Bắc thơm số 7, HDT10; diện tích gieo trồng lúa nước đạt 976ha, sản lượng gần 6.000 tấn; sản xuất theo mô hình VietGAP, quản lý dịch hại tổng hợp IPM, gắn chế biến và tiêu thụ sản phẩm tại 2 phường chuyên canh lúa của thành phố là Thanh Trường và Nam Thanh. Duy trì và tăng diện tích trồng ngô trên đất ruộng 1 vụ, phấn đấu đến năm 2020 đạt 310ha, sản lượng đạt trên 1.000 tấn. Cây ăn quả duy trì diện tích hiện có 171ha với các loại cây như: bưởi da xanh, cam, nhãn chín muộn, xoài Ðài Loan; thay thế các vườn cây ăn quả có năng suất thấp, bổ sung các loại cây có giá trị kinh tế cao từ 5 - 10ha.

Sản xuất rau sẽ triển khai mô hình trồng rau hữu cơ tại xã Tà Lèng làm điểm và nhân rộng ra các địa bàn khác, đẩy mạnh sản xuất rau trái vụ, xây dựng các vùng chuyên canh rau an toàn. Ðến năm 2020 thành phố có 0,5ha sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ cao và 5ha rau an toàn tại phường Thanh Trường, Thanh Bình và Noong Bua.

Trong chăn nuôi tập trung phát triển theo hướng trang trại, gia trại, hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã, chi hội nghề nghiệp; phát triển các giống vật nuôi bản địa, tạo sản phẩm đặc trưng có chất lượng cao. Mô hình chăn nuôi theo chuỗi khép kín, liên kết giữa các khâu. Ðến năm 2020 tổng đàn trâu, bò đạt 1.400 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 50 tấn/năm; đàn lợn 10.000 con, sản lượng 800 tấn/năm; đàn gia cầm khoảng 228.000 con; từ 2 - 3% đàn vật nuôi được chăn nuôi theo quy trình VietGAP. Ðồng thời, tăng diện tích thủy sản lên 86ha, sản lượng 262 tấn, nuôi các loài có giá trị kinh tế cao như: rô phi đơn tính, ba ba, tôm…

Cùng với đó thành phố sẽ tập trung mọi nguồn lực để duy trì và nâng cao các tiêu chí NTM đã đạt được, thực hiện nhất quán và triệt để theo nguyên tắc dân chủ, giám sát các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn, công trình thủy lợi phòng, chống thiên tai. Rà soát, đánh giá lại hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn thành phố, khuyến khích nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả. Thực hiện tốt liên kết giữa 4 nhà trong sản xuất, chế biến, phân phối và tiêu thụ sản phẩm. Kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư cho phát triển nông nghiệp, tăng cường chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề cho lao động nông thôn….

Huyền Trang
Bình luận
Back To Top