Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo trong tình hình mới

09:35 - Thứ Năm, 15/11/2018 Lượt xem: 6223 In bài viết

ĐBP - Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Sư phạm (CÐSP) Ðiện Biên đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực của tỉnh. Qua các thời kỳ, thành tích của tập thể nhà trường đã được Ðảng và Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất và Huân chương Ðộc lập hạng Ba. Có thể nói, những thành tựu to lớn trường đạt được trong mọi giai đoạn phát triển, luôn có vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng...

 

Sinh viên Trường CÐSP Ðiện Biên được học tập trong một môi trường có cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng yêu cầu giáo dục trong xu thế phát triển hiện nay.

Những năm qua, Ðảng bộ nhà trường không ngừng lớn mạnh, phát huy tốt vai trò vận động quần chúng, tập hợp đoàn kết, lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu phát triển nhà trường. Nhìn vào sự phát triển tổ chức cơ sở đảng từ năm 2005 đến nay cho thấy sự lớn mạnh không ngừng của Ðảng bộ nhà trường. Nếu như năm 2005 Ðảng bộ nhà trường có 6 chi bộ với 68 đảng viên thì năm 2010 có 7 chi bộ với 92 đảng viên, năm 2015 có 8 chi bộ với 116 đảng viên. Hiện nay, Ðảng bộ đang giữa nhiệm kỳ nhưng có 8 chi bộ mới được kiện toàn sắp xếp lại với 120 đảng viên. Cùng với sự lớn mạnh về quy mô tổ chức thì chất lượng, trình độ đào tạo đội ngũ đảng viên cũng không ngừng được nâng cao.

Có thể thấy, qua mỗi nhiệm kỳ, dấu ấn lãnh đạo của Ðảng bộ cũng như của từng chi bộ rất rõ nét, thể hiện trên các mặt: Ðảng bộ nhà trường đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị hàng năm; định hướng xây dựng và phát triển trong từng giai đoạn; lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động; lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, học sinh sinh viên trong nhà trường. Ðảm bảo mỗi cán bộ viên chức, mỗi học sinh, sinh viên ra trường có phẩm chất tốt, tư tưởng chính trị vững vàng, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ðảng bộ đã xây dựng, lãnh đạo tốt các tổ chức đoàn thể; xây dựng khối đoàn kết, truyền thống tốt đẹp trong nhà trường; đặc biệt quan tâm lãnh đạo Ðoàn thanh niên. Xây dựng môi trường giáo dục, rèn luyện thiết thực, hiệu quả, thường xuyên, liên tục cho đoàn viên, học sinh, sinh viên phấn đấu, trưởng thành.

Hiện nay, Trường CÐSP Ðiện Biên đang đứng trước những khó khăn thách thức rất lớn. Trước hết, khủng hoảng thừa đầu ra đối với giáo viên phổ thông do nhiều nguyên nhân nên quy mô đào tạo chính quy đang giảm sâu trong những năm gần đây. Mặt khác, chương trình đổi mới giáo dục phổ thông quốc gia đang diễn ra rất khẩn trương, đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy, quan điểm, nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo mới giáo viên các cấp học phổ thông. Yêu cầu của tiến trình hội nhập quốc tế và cách mạng 4.0 đang diễn ra, đòi hỏi phải có những quyết sách, định hướng mới cho sự tồn tại và phát triển trường.

Ðể phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo của mình trong quá trình vượt qua khó khăn, thách thức. Trước mắt, Ðảng ủy nhà trường, các chi bộ cần tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ hàng năm, lãnh đạo cơ quan đơn vị trên các mặt: chính trị tư tưởng; thực hiện nhiệm vụ chính trị thường xuyên của nhà trường; công tác cán bộ và xây dựng Ðảng bộ; lãnh đạo tốt các tổ chức đoàn thể trong trường. Trong đó, xác định những nội dung cần đi sâu lãnh đạo là: công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với xây dựng khối đoàn kết cơ quan, đơn vị; chú trọng chỉ đạo các chuyên đề hàng quý, hàng năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thực chất, sát với thực tế nhà trường; rà soát sắp xếp, kiện toàn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU, ngày 16/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như kế hoạch chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Giáo dục và Ðào tạo về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo chính quy; xây dựng và thực hiện tốt các chương trình đào tạo lại, bồi dưỡng giáo viên các cấp trong tỉnh. Tiếp tục xây dựng cơ sở Ðảng trong sạch vững mạnh và chú trọng xây dựng đội ngũ đảng viên có phẩm chất tốt, chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát huy vai trò hạt nhân tập hợp đoàn kết, giáo dục truyền thống,  kết tinh giá trị cốt lõi, văn hóa nhà trường với bề dày 55 năm xây dựng và phát triển. Trong nỗ lực đó vai trò của các tổ chức đoàn thể hết sức to lớn. Ðảng ủy nhà trường xác định lãnh đạo tốt, phát huy sức mạnh các tổ chức trong nhà trường là một nhiệm vụ cơ bản, quan trọng. Ðảng ủy cần nhạy bén tình hình, bám sát chủ trương chỉ đạo của ngành và tỉnh có liên quan để thống nhất lãnh đạo định hướng phát triển trong giai đoạn tới. Xác định tầm nhìn, điều chỉnh và thực hiện chức năng nhiệm vụ nhà trường phù hợp chỉ đạo chung của Nhà nước. Thực hiện chức năng đào tạo cần làm tốt công tác tuyển sinh, đào tạo chính quy với quy mô hợp lý, đẩy mạnh liên kết đào tạo các trình độ theo quy định và tham gia hoạt động đào tạo lại giáo viên tiểu học, THCS đáp ứng yêu cầu thay sách giáo khoa hiện nay. Mặt khác, tham mưu mở rộng chức năng, nhiệm vụ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ngành. Bên cạnh việc bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ quản lý cơ sở trường học (mầm non, tiểu học, THCS), chú trọng hoạt động bồi dưỡng chuẩn chức danh giáo viên theo quy định của Nhà nước, tham mưu thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng chuyên môn giáo viên các cấp, bao gồm cả bồi dưỡng thường xuyên theo quy định của Bộ Giáo dục và Ðào tạo và bồi dưỡng chuyên đề năng lực, kỹ năng theo nhu cầu giáo viên ở các nhà trường. Cùng với đó, lãnh đạo sớm hoàn thành mục tiêu tự đánh giá và đánh giá ngoài theo quy định để khẳng định và công khai chất lượng nhà trường. Từ đó, nâng cao năng lực, tăng cường và cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo, khẳng định vị trí nhà trường trên “bản đồ” hệ thống các trường sư phạm theo đề án tái cấu trúc các cơ sở đào tạo giáo viên trong cả nước. Ðây cũng là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển nhà trường, là tiền đề để xác định sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu phát triển nhà trường trong thời gian tới.

Ðảng bộ Trường CÐSP Ðiện Biên quyết tâm vượt khó đi lên, đoàn kết thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ thường xuyên, trước mắt, phát huy vai trò hạt nhân tập hợp đoàn kết mọi thành viên trong nhà trường, từ đó làm cơ sở chủ động lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu đổi mới đang đặt ra. Như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “dĩ bất biến ứng vạn biến”, chúng ta lấy đó làm cơ sở để giải quyết đúng đắn các các vấn đề mới đặt ra với Trường CÐSP Ðiện Biên trong bối cảnh hiện nay.

Nguyễn Song Bình

Phó hiệu trưởng Trường CÐSP Ðiện Biên 
Bình luận
Back To Top