Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chuyển biến tích cực từ học và làm theo Bác

09:38 - Thứ Hai, 03/08/2020 Lượt xem: 10456 In bài viết

ĐBP - Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cấp ủy huyện Tuần Giáo quan tâm chỉ đạo, triển khai với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Qua đó đã tiếp tục tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong việc làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện.

Thiết thực học và làm theo Bác, tuổi trẻ huyện Tuần Giáo tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xung kích vì cộng đồng. Trong ảnh: ÐVTN huyện Tuần Giáo tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi. Ảnh: Mai Giáp

Trên cơ sở bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và tình hình thực tế của huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo, quán triệt các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong toàn huyện. 100% chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập và triển khai tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Căn cứ chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm và tình hình thực tế, các cấp ủy, tổ chức đảng, MTTQ, các đoàn thể, cơ quan đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảm bảo gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Ðảng, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành. Một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã lựa chọn được những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm. Căn cứ chỉ đạo của Huyện ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo, MTTQ, các đoàn thể, các chi, đảng bộ cơ sở đã có nhiều hình thức phong phú để vận động, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chủ động học tập và làm theo Bác với những việc làm cụ thể, thiết thực. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đã phát động phong trào tiết kiệm kinh phí, văn phòng phẩm; phát huy hiệu quả ngày giờ công lao động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, có ý thức tự phê bình và phê bình, tác phong, lề lối làm việc chuyên nghiệp, có mối quan hệ mật thiết với nhân dân... Tại các xã, thị trấn, việc thực hiện học tập và làm theo Bác được gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo, xây dựng chi đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo các Quy định 101-QÐi/TW ngày 7/6/2012, Quy định số 08-QÐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương. Qua triển khai thực hiện đã góp phần phát huy vai trò tự giác gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong chấp hành chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trong việc gương mẫu học tập và làm theo Bác, đặc biệt là tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, tập trung giải quyết những lợi ích chính đáng của nhân dân. Cấp ủy các cấp kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân.

Chuyển biến tích cực từ việc học tập và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều gương điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu. Năm 2019, Ban Tuyên giáo đã tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với biểu dương, khen thưởng 10 tập thể, 27 cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó nổi bật lên một số tập thể, cá nhân, như: Chi bộ bản Giáng, xã Quài Nưa tích cực triển khai thực hiện việc học và làm theo Bác gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; Chi bộ trường Tiểu học Quài Cang, Chi bộ trường THCS Mường Thín đẩy mạnh triển khai thực hiện việc giáo dục đạo đức, lối sống trong nhà trường gắn với học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để định hướng nội dung và phương pháp dạy và học; đoàn viên Chu Công Khánh, bản Chiềng An tiêu biểu trong phong trào thanh niên học tập và làm theo Bác, xung kích làm kinh tế giỏi; ông Lò Thanh Minh, Trưởng Ban công tác Mặt trận bản Cuông, xã Quài Cang nêu gương hiến đất xây dựng nông thôn mới; các em học sinh: Sùng Thị Pày (Trường Phổ thông DTNT THCS Phình Sáng), Lường Thị Ngọc (Trường Phổ thông DTNT THPT Tuần Giáo) vượt khó, học giỏi… Qua đó, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện.

Phạm Văn Thiện

(Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tuần Giáo)

Bình luận