Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

KỶ NIỆM 129 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2019)

Học và làm theo Bác từ những việc cụ thể

08:33 - Thứ Năm, 16/05/2019 Lượt xem: 3608 In bài viết

ĐBP - Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trên địa bàn tỉnh ta đã từng bước tạo được những chuyển biến tích cực. Nhận thức của cán bộ, đảng viên đã được nâng lên; tác phong, lề lối làm việc, tư tưởng, đạo đức lối sống tiếp tục có sự chuyển biến.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh trao đổi với đại biểu phụ nữ các dân tộc thiểu số Tây Bắc, năm 1959. Ảnh tư liệu

Sinh thời, khi nói về vấn đề “nói đi đôi với làm”, trong bài viết “Người đảng viên Ðảng Lao động Việt Nam phải thế nào”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng: “Mỗi đảng viên là một người thay mặt cho Ðảng trước quần chúng, để giải thích chính sách của Ðảng, Chính phủ cho quần chúng hiểu rõ và vui lòng thi hành. Mà muốn cho quần chúng hăng hái thi hành, thì người đảng viên ắt phải xung phong làm gương mẫu để quần chúng bắt chước, làm theo. Mà muốn cho quần chúng nghe lời mình, làm theo mình, thì người đảng viên, từ việc làm, lời nói cho đến cách ăn ở, phải thế nào cho dân tin, dân phục, dân yêu”. Như vậy có thể thấy, vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên là rất quan trọng, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu. Có câu “thủ trưởng nào, nhân viên nấy”, nếu trong một cơ quan, đơn vị mà người đứng đầu không gương mẫu, nói không đi đôi với làm thì chắc chắn cơ quan, đơn vị ấy không thể là đơn vị thực hiện tốt việc học và làm theo Bác.

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhận thức của cán bộ, đảng viên đã được nâng lên; tác phong, lề lối làm việc, tư tưởng, đạo đức lối sống tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Học và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên trong nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương và ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đời sống sinh hoạt, làm việc cũng như học tập của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân... Ða số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức làm việc có trách nhiệm, hiệu quả hơn, thực hiện tốt hơn các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kể cả tiết kiệm trong việc chi tiêu của gia đình, cơ quan... Các cơ quan trong tỉnh đã thực hiện tốt hơn nền nếp, quy chế làm việc, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; quy chế dân chủ ở cơ sở, quy định về tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân; giải quyết công việc liên quan đến tổ chức công dân và doanh nghiệp; quy định về chi tiêu nội bộ, thực hiện minh bạch công khai trong mua sắm tài sản công, chi hành chính… Sự đoàn kết trong Ðảng, đồng thuận trong nhân dân được tăng cường, mối quan hệ giữa Ðảng với nhân dân, lòng tin của nhân dân đối với Ðảng được củng cố. Ðã đổi mới phong cách làm việc theo hướng thiết thực hiệu quả, sâu sát hướng về cơ sở, thường xuyên chăm lo và tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả hơn tâm tư nguyện vọng và những quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân vì sự phát triển của tỉnh.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các thiếu nhi dân tộc vùng cao Việt Bắc, năm 1960. Ảnh tư liệu

Ông Nguyễn Ðức Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: “Ðể việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sự chuyển biến rõ nét, một trong những giải pháp quan trọng được các cấp ủy, địa phương xác định là việc tập trung thực hiện nội dung đột phá”. Tuy nhiên, chọn nội dung gì, đột phá như thế nào để đạt hiệu quả thì quan trọng nhất vẫn là nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu mỗi địa phương và cơ quan, đơn vị. Từ đó mới chuyển biến bằng hành động cụ thể, tạo được sự lan tỏa sâu rộng đến quần chúng nhân dân.

Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được thì việc học và làm theo Bác vẫn còn những hạn chế nhất định. Ðó là: Chưa tạo được sự chuyển biến toàn diện, đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành; hiệu quả và sự lan tỏa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa cao. Theo đó, vẫn còn tình trạng xác định nội dung, chỉ tiêu thực hiện còn chung chung, mang tính hình thức, chưa cụ thể hóa sát với đặc điểm, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Thậm chí có nơi, người đứng đầu chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, cụ thể, nên xảy ra tình trạng có “phát” nhưng không “động”.

Ðể việc học và làm theo Bác thiết thực hiệu quả, mỗi cán bộ, đảng viên phải xác định cụ thể nội dung học và làm theo Bác. Tuy nhiên nội dung này khi triển khai lại không được chú trọng. Thậm chí có cơ quan, đơn vị chưa triển khai nội dung này hoặc có triển khai nhưng không giám sát, đánh giá rõ kết quả việc thực hiện.

Vẫn còn một bộ phận “nói một đường làm một nẻo”; nói không đi đôi với làm. Hậu quả là một số ít cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Ðảng, thậm chí vi phạm pháp luật. Cùng với đó là chế độ sinh hoạt của một số chi, đảng bộ chưa được duy trì nghiêm, dẫn đến việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến về tư tưởng, chính trị của cán bộ đảng viên không được thường xuyên…

Quán triệt, vận dụng sáng tạo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về khắc phục tình trạng “nói không đi đôi với làm”, “bệnh hô khẩu hiệu” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao nhận thức. Ðặc biệt là người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị phải nhận thức đúng và đủ việc học và làm theo Bác là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, xây dựng đội ngũ cán bộ. Nhất là đội ngũ cán bộ quản lý phải đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.

Trong khi chúng ta tập trung chỉ đạo triển khai học tập theo chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác thì cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, kịp thời những nhân tố mới, điển hình tiên tiến. Coi trọng đúng mức việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tích cực đấu tranh, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, các tiêu cực và tệ nạn xã hội; phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay.

Bên cạnh đó cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến theo hướng thiết thực, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị mới của tỉnh. Gắn chặt việc tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nghiêm Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội và củng cố quốc phòng an ninh. Thực hiện tốt quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Các cấp ủy, người lãnh đạo chủ chốt trong mỗi cơ quan đơn vị nêu cao tính tiên phong gương mẫu trong học, làm theo Bác để lôi cuốn cán bộ đảng viên và nhân dân học tập, làm theo. Ðồng thời, các cơ quan, đơn vị địa phương cần tập trung giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, đền bù thu hồi đất đai, tệ nạn xã hội… Xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng dân chủ để làm mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và những hành vi vi phạm quyền làm chủ của nhân dân.

Văn Thành Chương
Bình luận
Back To Top