Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 3 năm triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thành công nhờ học và làm theo Bác

08:27 - Thứ Năm, 04/10/2018 Lượt xem: 4065 In bài viết

ĐBP - Sau gần 3 năm triển khai, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ tỉnh tới cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc với nhiều đổi mới, sáng tạo. Trong đó, vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được phát huy, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

Nhờ thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức luôn tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và tác phong công việc. Trong ảnh: Cán bộ bộ phận “Một cửa” xã Thanh Hưng (huyện Ðiện Biên) hướng dẫn người dân giải quyết hồ sơ. Ảnh: Huyền Lâm

Nhằm đưa Chỉ thị 05-CT/TW lan tỏa mạnh mẽ trong đảng viên, nhân dân, 14/14 Ðảng bộ trực thuộc tỉnh đã mở 36 hội nghị tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề học tập toàn khóa, Chuyên đề năm 2017, năm 2018 cho 6.520 lượt người, trong đó 5.698 cán bộ, đảng viên tham gia học tập. Cấp ủy cơ sở đã tổ chức 650 hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chuyên đề 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho 145.766 lượt người. Ðồng thời, cấp ủy các cấp triển khai có hiệu quả việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên. Giai đoạn 2016 - 2017, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện phối hợp với các Chi, Ðảng bộ trực thuộc Ðảng bộ huyện tổ chức được 216 lớp với 17.280 học viên, 186 hội nghị báo cáo viên và thông tin thời sự cho 15.281 lượt người. Ðến nay 100% cơ sở giáo dục ở các ngành học, bậc học trong toàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch, cung cấp tài liệu, đưa nội dung tài liệu vào giảng dạy lồng ghép trong môn Ðạo đức, Giáo dục công dân và các môn liên quan.

Cùng với đó, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, giải quyết những vấn đề bức xúc, có dư luận trong nhân dân; đặc biệt là thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4, (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo quán triệt thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương không chỉ trong cán bộ, đảng viên, lãnh đạo chủ chốt các cấp mà còn mở rộng tới các cấp, các ngành; trong đó nhấn mạnh cơ quan cấp trên phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương, chính sách, thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp làm việc với cấp ủy các đảng bộ trực thuộc để nắm bắt và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Chỉ thị 05-CT/TW; chỉ đạo các cấp đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Từ đó, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện chủ đề hành động của Tỉnh ủy “Kỷ cương, hiệu quả, sát với thực tế” và 2 nội dung đột phá đã được xác định. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cũng chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm, gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Người đứng đầu các đơn vị nghiêm túc tự phê bình và phê bình, nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, gương mẫu để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, vì dân phục vụ. Nhờ đó, các cấp, ngành, đơn vị tăng cường quan tâm sâu sát cơ sở hơn, tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, bất cập, liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân ở cơ sở theo hướng kịp thời, hiệu quả. Cụ thể như, chỉ đạo quyết liệt một số chương trình, dự án trọng điểm: Trồng rừng, phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới, công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai, môi trường, công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo… Có thể kể đến Ðảng bộ TP. Ðiện Biên Phủ với việc chỉ đạo cán bộ, lãnh đạo quản lý các cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở đổi mới phong cách làm việc, sâu sát cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng. Hay các tổ chức chính trị - xã hội xác định khâu đột phá là nâng cao năng lực, đổi mới phương pháp làm việc của cán bộ các cấp; cải tiến lề lối làm việc thực hiện nhiệm vụ của Bí thư Ðoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh... ở cơ sở có hiệu quả…

Có thể thấy rằng, từ những việc làm cụ thể, đặc biệt là việc nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, Chỉ thị 05-CT/TW đã thực sự đi vào đời sống, lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân. Từ đó, hình thành nhiều phong trào hành động sâu rộng ở các cấp, các ngành, các địa phương, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; từng bước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị. 

Hải Phong
Bình luận