Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học Bác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

09:05 - Thứ Sáu, 18/05/2018 Lượt xem: 4795 In bài viết
ĐBP - Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm gương sáng ngời về lối sống giản dị và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Học và làm theo Bác, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Ðiện Biên đã và đang đẩy mạnh thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; phòng ngừa, tạo chuyển biến trong việc ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí.

 

Học và làm theo Bác, Hội LHPN huyện Mường Nhé luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, tích cực tham gia hoạt động xã hội. Trong ảnh: Hội LHPN huyện Mường Nhé trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của bản Cà Là Pá 1, xã Leng Su Sìn. Ảnh: Huyền Lâm

Thấm nhuần lời dạy của Người về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Ðảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác này. Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm; triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; ban hành Kế hoạch số 20 về thực hiện Kết luận số 10 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng)… Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 08 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, giáo dục phẩm chất, đạo đức lối sống cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên.

Việc thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước tới các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh được chú trọng thực hiện nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước. Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các đoàn thể, quần chúng thường xuyên tổ chức học tập, tuyên truyền, quán triệt các văn bản liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nhất là các chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của ngành, lĩnh vực mình đến từng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi mình quản lý. Tập trung thực hiện cải cách hành chính, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, của thủ trưởng các đơn vị trong việc quản lý sử dụng biên chế, kinh phí hoạt động… Cụ thể hóa việc thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các văn bản quy định của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương; HÐND - UBND tỉnh đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý chuyên ngành phù hợp với quy định của trung ương và điều kiện của tỉnh để xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp và các chỉ tiêu để đánh giá việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước; tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường quản lý chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả, không ban hành các chính sách, chế độ mới làm tăng chi ngân sách nhà nước khi chưa có nguồn đảm bảo. Thực hiện cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, hạn chế tối đa việc tổ chức hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước, tiếp khách, sử dụng văn phòng phẩm, thực hiện tiết kiệm điện trong cơ quan, công sở. Thực hành nghiêm túc việc mua sắm tài sản tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo tính công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công…

Thực hành tiết kiệm chống lãng phí được thực hiện đồng bộ với các hoạt động phòng chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên toàn tỉnh. Riêng trong năm 2017, toàn tỉnh đã tiết kiệm gần 80 tỷ đồng chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương; tiết kiệm chi ngân sách nhà nước hơn 11,7 tỷ đồng từ công tác cấp phát, thanh toán vốn đầu tư. Qua công tác thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế với tổng số tiền gần 11,9 tỷ đồng và 478m2 đất (trong đó, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 6,2 tỷ đồng)... Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đào tạo, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước; công tác lập quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cơ bản đáp ứng nhu cầu, hạn chế tình trạng thừa hoặc thiếu lực lượng lao động giữa các ngành, nghề, từng bước thực hiện có hiệu quả tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Minh Thùy
Bình luận