Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học và làm theo Bác ở Hội LHPN tỉnh

08:45 - Thứ Năm, 05/04/2018 Lượt xem: 4505 In bài viết
ĐBP - Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp đã cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên phụ nữ.

 

Hội viên Chi hội Phụ nữ bản Pa Cáu, xã Thanh Xương (huyện Ðiện Biên) tích cực tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ ở cơ sở. Ảnh: Nguyễn Đình Chiến

Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những bài học quý báu đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là khi toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương số 04-NQ/TW về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Xác định được nội dung trọng tâm đó, Hội LHPN tỉnh tập trung triển khai Chuyên đề 2018 phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tiễn công tác hội và phong trào phụ nữ của tỉnh nhà, hướng tới xây dựng, chỉnh đốn tác phong và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp Hội theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Ðồng chí Lò Thị Luyến, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết: Tuyên truyền học tập nội dung chuyên đề năm 2018 giúp cho cán bộ, hội viên, phụ nữ mà trước hết là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp nhận thức sâu sắc, thống nhất trong nhận thức và hành động về những nội dung chính của chuyên đề: Phong cách làm việc phải dân chủ, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo. Ði vào từng vấn đề cụ thể, từng cấp hội lựa chọn những vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan tới phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ đảng viên nữ của đơn vị để tập trung giải quyết, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Ðồng thời, mỗi cấp hội lựa chọn ít nhất 1 hoạt động cụ thể để quyết tâm tuyên truyền giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện tạo chuyển đổi hành vi trong rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ gắn với nhiệm vụ xây dựng người phụ nữ Ðiện Biên có sức khỏe, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu. Ðối với từng cá nhân cần liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong phong cách làm việc và lãnh đạo mà trọng tâm là đổi mới lề lối làm việc, đơn giản hóa thủ tục hành chính, triệt để áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình làm việc, giảm bớt thời gian tổ chức những cuộc họp không cần thiết. Không chỉ vậy, mỗi cán bộ cần ý thức sâu sắc và thay đổi tư duy trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội, đặc biệt chú trọng việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ; chủ động phát hiện những vấn đề, những bất cập trong việc triển khai chính sách vào cuộc sống, quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em.

Chi bộ Hội LHPN tỉnh cũng là đơn vị đi đầu trong việc triển khai học tập chuyên đề năm 2018. Cấp ủy đã đưa học và làm theo Bác chuyên đề năm 2018 vào nội dung sinh hoạt hàng tháng của chi bộ, sinh hoạt định kỳ của cơ quan. Ðồng chí Bí thư Chi bộ là người trực tiếp đánh giá việc học tập chuyên đề năm 2018 và kết quả việc làm theo tháng trước của chi bộ và đảng viên, chỉ ra những việc làm tốt và những hạn chế thiếu sót, những việc chưa làm được, cần rút kinh nghiệm; tiến hành thảo luận làm rõ nội dung trong chuyên đề học tập, liên hệ với tình hình thực tế nhiệm vụ chính trị của chi bộ, cán bộ, đảng viên... Cùng với đó, từng cán bộ, đảng viên xây dựng cho mình kế hoạch, đăng ký làm theo và cam kết thực hiện trong năm 2018. Nội dung học tập đều là những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, chú ý vào những mặt hạn chế của bản thân để khắc phục. Người đứng đầu cơ quan, các ban chuyên môn, văn phòng luôn gương mẫu, làm theo trước, đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề gắn với đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ðối với các ban chuyên môn, văn phòng xây dựng kế hoạch làm theo lựa chọn một số công việc, vấn đề cụ thể mang tính chất đột phá liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ, như: Phong cách của người cán bộ Hội; đổi mới trong chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết...; lấy kết quả thực hiện kế hoạch này làm một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá, phân loại văn phòng, các ban chuyên môn năm 2018.

Việc học tập và làm theo Bác bước đầu đã mang lại hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa tinh thần học tập theo gương Bác sâu rộng tới các tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở. Có thể thấy được tinh thần đó qua việc từng thành viên trong Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh thường xuyên dành 30% thời gian công tác của năm về cơ sở; thực hiện nghiêm việc kiểm tra, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên, phụ nữ để giải quyết kịp thời những băn khoăn vướng mắc. Thường xuyên sâu sát, bám nắm địa bàn, lắng nghe, đối thoại với hội viên phụ nữ. Theo đồng chí Lò Thị Luyến, hiệu quả bước đầu còn được thể hiện qua việc đội ngũ cán bộ chuyên trách các cấp đã nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí, chức năng nhiệm vụ của mình, nhờ đó mà trách nhiệm và thái độ với công việc tốt hơn, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phong trào, công tác hội đạt kết quả cao hơn.

Hải Phong
Bình luận