Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hãy tin tưởng và cùng nỗ lực

08:44 - Thứ Năm, 25/01/2018 Lượt xem: 3629 In bài viết
ĐBP - Ðánh giá của Tỉnh ủy cho thấy, năm 2017 việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (gọi tắt là Chỉ thị 05) được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh tới cơ sở thực hiện nghiêm túc, có sự chủ động, đổi mới và sáng tạo. Từ học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; nhiều mô hình, cách làm sáng tạo...

Chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017 là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05. Bám sát nội dung chuyên đề của năm, việc triển khai thực hiện Chỉ thị cũng khá đồng bộ, sáng tạo ở nhiều nội dung. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, việc triển khai học tập quán triệt chuyên đề khẩn trương; chỉ đạo rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và hướng dẫn cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch, đăng ký thực hiện Chỉ thị sáng tạo; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt phát huy hiệu quả; việc thông tin, tuyên truyền học tập, đưa nội dung Chỉ thị vào dạy trong hệ thống giáo dục; tuyên truyền và tổ chức giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2020” được các cơ quan đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai hưởng ứng...

 

Ðoàn viên thanh niên huyện Ðiện Biên Ðông tham gia làm cầu dân sinh, xây dựng nông thôn mới tại xã Mường Luân. Ảnh: Văn Quyết

Từ nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05; cụ thể hóa nhận thức đó thành hành động; trong năm 100% cấp ủy, tổ chức đảng đã nghiêm túc học tập, quán triệt; xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị; đồng thời bổ sung kế hoạch, hướng dẫn theo sự chỉ đạo của ngành trực thuộc Trung ương và gắn với phong trào thi đua, cuộc vận động của ngành, địa phương, đơn vị mình... Thành quả là, nhiều chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với thực tế, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện đã được thống nhất và công khai tại trụ sở để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, giám sát, thực hiện. Các tiêu chí, chuẩn mực của ngành Tuyên giáo, Y tế, Công an, Giáo dục là những ví dụ điển hình tích cực, hiệu quả thực hiện việc rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ.

Nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực cụ thể đã cho thấy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã mang lại hiệu quả: Thực hiện đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân được tăng cường, tạo sự đồng thuận trong xã hội; việc sử dụng, bố trí kinh phí, cơ sở vật chất của các cơ quan, đơn vị hiệu quả, hạn chế thất thoát, lãng phí... Ði vào những sự việc cụ thể; nhiều vấn đề nổi cộm bức xúc đã được giải quyết hiệu quả trong năm qua: Huyện Tủa Chùa giải quyết dứt điểm vấn đề xâm canh, tranh chấp đất đai với huyện Quỳnh Nhai (Sơn La); TP. Ðiện Biên Phủ giải quyết công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ chỉnh trang đô thị; triển khai các công trình trọng điểm, tập trung giúp đỡ nhân dân xã Tà Lèng xóa đói giảm nghèo...  Những điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị 05 trong năm qua, không thể không nhắc đến các tập thể: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Nông dân, Hội LHPN với nhiều phòng trào thi đua, mô hình sáng tạo, cách làm hay:  Phong trào “Mỗi ngày làm việc tốt vì nhân dân”, mô hình “Ngôi nhà 100 đồng”, “Thứ 7 tình nguyện, chủ nhật xanh”, phong trào xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, phong trào “Thi đua dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng nông thôn mới”...

Một cách để minh chứng sự lan tỏa tinh thần học và làm Bác đó là những điển hình cá nhân là nông dân, như ông: Vàng A Sử, xã Nà Nhạn, huyện Ðiện Biên với mô hình nuôi cá thịt gắn với bảo vệ môi trường; ông Lò Văn Miên ở xã Hua Thanh, huyện Ðiện Biên được vinh danh “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2017; ông Lò Văn Pâng, xã Nà Tấu, huyện Ðiện Biên được vinh danh “Nông dân Việt Nam 30 năm đổi mới”...

Có thể nói, việc thực hiện Chỉ thị 05, nhất là chuyên đề năm 2017,  gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền; tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết những vấn đề bức xúc có dự luận trong nhân dân... đã từng bước tạo chuyển biến tích cực trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 và chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Ðẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05, tập trung vào nội dung học tập phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo quản lý các cấp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) về xây dựng chỉnh đốn Ðảng... Chúng ta hãy tin tưởng và cùng nỗ lực để những nhiệm vụ trọng tâm đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra cho năm 2018 sẽ đạt kết quả cao nhất.

Mai Thủy
Bình luận
Back To Top