Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch học và làm theo Bác

09:17 - Thứ Hai, 21/08/2017 Lượt xem: 3478 In bài viết
ĐBP - Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; với nhiều giải pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện, Đảng bộ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên từ đảng ủy đến các chi bộ trực thuộc; các tổ chức chính trị - xã hội, từ cơ quan đến các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc. Lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ có đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng hình ảnh người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa luôn tận tụy, khiêm tốn, lối sống giản dị, trung thực và gắn bó mật thiết với nhân dân.

Triển khai thực hiện với những việc làm thiết thực, phù hợp với hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa, cụ thể hóa thành kế hoạch từng năm, theo yêu cầu gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; gắn với việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, xây dựng hệ văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội, các phòng, ban, đơn vị tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt. Đảng ủy Sở hướng dẫn, chỉ đạo chi bộ trực thuộc xây dựng nội dung học tập và làm theo sát hợp, thiết thực với ngành, từng đơn vị, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Và xác định đó là việc làm thường xuyên, quan trọng để mỗi cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện và làm theo.

Xác định vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, theo Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Phạm Việt Dũng, học và làm theo Bác sẽ chỉ nặng về hình thức nếu người đứng đầu không nêu gương học trước, làm trước. Đảng ủy xác định rõ, mỗi đảng viên, nhất là người đứng đầu đảng ủy, lãnh đạo sở, đảng ủy viên, bí thư chi bộ phải nhận thức đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trước cán bộ, đảng viên; tự giác, gương mẫu xây dựng kế hoạch rèn luyện qua chương trình phấn đấu, nêu gương cụ thể. Bản thân ông Phạm Việt Dũng luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung quản lý công việc; lãnh đạo và trực tiếp nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong lĩnh vực phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; tích cực đấu tranh với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chỉ đạo thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành.

Học và làm theo Bác, Sở đã đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trên trang thông tin điện tử các đơn vị, cổng thông tin điện tử của sở, các ấn phẩm, tạp chí, đội tuyên truyền lưu động... các nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; gương “người tốt, việc tốt”; tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội. Vận động các văn nghệ sỹ tích cực sáng tác, đăng ký tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy chế của cơ quan, như: quy chế giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công; quy chế văn hóa công sở và quy tắc giao tiếp ứng xử… cùng với đó là rà soát các thủ tục hành chính và quy trình giải quyết thuộc lĩnh vực, thẩm quyền giải quyết. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; kịp thời phát hiện các cơ chế, chính sách quản lý không còn phù hợp để đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện. Thực hiện việc kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm thực thi công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tạo sự chuyển biến rõ nét trong tác phong, lề lối làm việc. Các công việc được giao đều có thời hạn xử lý, hoàn thành rõ ràng, làm cơ sở để xem xét, đánh giá chất lượng đảng viên và mức độ hoàn thành công việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Gia Kiệt
Bình luận
Back To Top