Điện Biên Đông phổ biến, quán triệt văn bản của Đảng cho cán bộ toàn huyện

17:57 - Thứ Ba, 21/09/2021 Lượt xem: 1243 In bài viết

ĐBP - Trong 2 ngày (20 - 21/9), Huyện ủy Điện Biên Đông tổ chức Hội nghị cán bộ toàn huyện phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh, huyện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 14 xã, thị trấn trên địa bàn; gần 500 đại biểu tham dự.

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm huyện Điện Biên Đông.

Tại hội nghị, đại biểu được phổ biến, quán triệt nội dung Quy định 234-QĐ/TW ngày 8/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thông tin hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Quy định 881-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thông tin hoạt động của lãnh đạo tỉnh; Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 29/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn phát triển văn hóa các dân tộc Điện Biên gắn với phát triển KT-XH giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 2/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự và tham nhũng kinh tế. Đồng thời được phổ biến Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 15/7/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021 - 2025; Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phát huy truyền thống đại đoàn kết, huy động sức mạnh của toàn dân tộc, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII...

Hội nghị cũng quán triệt các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về một số vấn đề như: Nghị quyết số 03-NQ/TU về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 09-NQ/TU về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025...

Ngoài ra, đại biểu cũng được quán triệt các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Điện Biên Đông về các vấn đề: Xóa bản trắng về điện lưới quốc gia giai đoạn 2021 - 2026; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng nông thôn mới; phát triển nông, lâm nghiệp gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và nâng cao giá trị các sản phẩm OCOP trên địa bàn; phát triển chăn nuôi trâu, bò đoạn 2021 – 2025…

Tin, ảnh: Đức Linh
Bình luận

Tin khác