Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Ðảng

09:02 - Thứ Sáu, 26/02/2021 Lượt xem: 2551 In bài viết

ĐBP - Xác định công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật trong Ðảng sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Do đó thời gian qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên.

Chi bộ bản Nà Lấu, xã Búng Lao (huyện Mường Ảng) tổ chức quán triệt, triển khai chương trình hành động của Ban Chấp hành Ðảng bộ xã đến các đảng viên trong Chi bộ (ảnh chụp tháng 10/2020). 

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức trong các tổ chức đảng cũng như đội ngũ cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác KTGS; đồng thời coi đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng để xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tiễn, cấp ủy, UBKT các cấp đã triển khai KTGS trên các lĩnh vực công tác đảm bảo tính toàn diện, trong đó tập trung KTGS việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng; việc quán triệt, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; việc bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo của Ðảng, mà trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ; kiểm tra việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên…

Ðảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hiện có 82 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với 3.930 đảng viên. Năm qua, công tác KTGS, thi hành kỷ luật Ðảng được cấp ủy, UBKT Ðảng ủy Khối đặc biệt quan tâm. Năm 2020, cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Ðảng ủy Khối đã tiến hành kiểm tra 20 tổ chức đảng và 116 đảng viên về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Ðảng, chính sách pháp luật Nhà nước, quy chế làm việc; nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, tổ chức giám sát 17 tổ chức đảng và 102 đảng viên việc chấp hành Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Ðảng, thực hiện nhiệm vụ người đảng viên…. Ông Hà Ngọc Thanh, Chủ nhiệm UBKT Ðảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Qua công tác KTGS, cơ bản các tổ chức đảng, đảng viên đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Ðối với những trường hợp vi phạm, cơ quan UBKT Ðảng ủy cũng xử lý, tham mưu cho cấp ủy xử lý nghiêm trên tinh thần khách quan nhất. Riêng trong năm 2020, cấp ủy, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 11 đảng viên, trong đó cảnh cáo 2 đảng viên, khiển trách 7 đảng viên, khai trừ Ðảng 2 đảng viên.

Tại huyện Tuần Giáo, nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong Ðảng, năm qua, cùng với việc tập trung đẩy mạnh các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác KTGS luôn được cấp ủy các cấp của huyện quan tâm. Bám sát chương trình KTGS toàn khóa và từng năm của Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện, năm 2020, Huyện ủy đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác KTGS theo Ðiều lệ Ðảng; chỉ đạo UBKT Huyện ủy phối hợp với các ban xây dựng Ðảng, văn phòng cấp ủy xây dựng chương trình KTGS, trong đó tập trung vào những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, như: Quản lý, sử dụng đất đai; tài chính, kinh tế; đầu tư xây dựng cơ bản; các chương trình, dự án; công tác cán bộ; đạo đức lối sống; nguyên tắc tập trung dân chủ… Trong năm 2020, thông qua công tác KTGS, cấp ủy, UBKT các cấp đã phát hiện một số tổ chức đảng, đảng viên có khuyết điểm, tuy nhiên chưa đến mức phải thi hành kỷ luật Ðảng.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, năm qua, cấp ủy, UBKT các cấp đã thực hiện hiệu quả công tác KTGS, thi hành kỷ luật Ðảng theo thẩm quyền. Trong năm 2020, cấp ủy các cấp đã kiểm tra chấp hành đối với 72 tổ chức đảng, 198 đảng viên, trong đó 66 tổ chức đảng thực hiện tốt nội dung được kiểm tra; 6 tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật; 192 đảng viên thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, 6 đảng viên thực hiện chưa tốt, có khuyết điểm. Ðối với việc giám sát chuyên đề của Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp, năm qua, cấp ủy các cấp tổ chức giám sát 46 tổ chức đảng, 110 đảng viên. Cơ bản các tổ chức đảng, đảng viên được giám sát đã thực hiện tốt nội dung, không có trường hợp chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Cùng với việc KTGS, kỷ luật Ðảng của Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp, năm qua UBKT các cấp cũng đã làm tốt công tác KTGS, kỷ luật Ðảng thuộc thẩm quyền.

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận

Tin khác