Quyết tâm cao từ đầu nhiệm kỳ

09:01 - Thứ Sáu, 20/11/2020 Lượt xem: 4186 In bài viết

ĐBP - Xác định việc tập trung tuyên truyền đưa Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Ngay sau khi đại hội thành công, Huyện ủy Mường Chà đã khẩn trương chỉ đạo các chi, đảng bộ triển khai nhiều giải pháp, cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực nhằm thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Trồng dứa là hướng đi giúp nhiều người dân xã Na Sang xóa đói giảm nghèo.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức song với sự đoàn kết, quyết tâm của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc, huyện Mường Chà đã thực hiện đạt 17/18 mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện đã đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi, chất lượng y tế, giáo dục được nâng cao... Nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện đề ra mục tiêu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng bộ, chú trọng đổi mới hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng; sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư kết hợp với khai thác tiềm năng, lợi thế của huyện, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tập trung xóa đói giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; đảm bảo an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Ðồng thời, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới quốc gia, phấn đấu đưa huyện Mường Chà phát triển vững mạnh.

Ông Nguyễn Minh Phú, Bí thư Huyện ủy Mường Chà cho biết: Ðể sớm đưa Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện vào cuộc sống, phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu đề ra; thời gian qua, Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện đã chủ động xây dựng và ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ XX; chương trình làm việc toàn khóa, quy chế làm việc; chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách các chi, đảng bộ trực thuộc. Mặt khác, huyện đẩy mạnh việc học tập, quán triệt nghị quyết đại hội Ðảng các cấp nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm được nội dung, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới để tạo sự thống nhất cao trong toàn Ðảng bộ, thúc đẩy phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết. Ðến nay, 100% các chi, đảng bộ trên địa bàn đã hoàn thành việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đảm bảo hiệu quả, đúng thời gian quy định. Ðáng chú ý, để hoàn thành các mục tiêu nghị quyết trên từng lĩnh vực, huyện đã xây dựng một số chương trình lớn để tập trung thực hiện, như: Chương trình phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển đô thị theo hướng bền vững; phát triển dịch vụ - du lịch gắn với bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm sức khỏe nhân dân; công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; nâng cao năng lực lãnh đạo của Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong thời gian qua, huyện đã tích cực kiện toàn tổ chức bộ máy lãnh đạo, chỉ đạo từ huyện đến cơ sở, đồng thời cũng tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách, cốt yếu đối với đời sống nhân dân, như: Triển khai các chương trình dự án; quản lý đất đai; xóa đói giảm nghèo... Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện và xã, thời gian qua, Ðảng bộ xã Na Sang đã chỉ đạo 13/13 chi bộ quán triệt, triển khai nội dung, mục tiêu của nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cuối tháng 10 vừa qua, xã tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết cho toàn thể cán bộ chủ chốt của xã. Mặt khác, Ðảng bộ xã cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới thông qua các cuộc họp thôn bản, qua đội ngũ cán bộ phụ trách địa bàn, qua hệ thống loa phát thanh của xã. Ông Vàng A Pó,  Chủ tịch UBND xã Na Sang chia sẻ: Mục tiêu chủ yếu của xã trong nhiệm kỳ tới là tập trung huy động các nguồn lực để tiếp tục duy trì và nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đại gia súc, mở rộng diện tích trồng dứa và một số cây có giá trị kinh tế cao như khoai lang, xoài, bưởi; quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân. Từ đó, nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con, giảm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn.

Bài, ảnh: Ðức Linh
Bình luận