Phát huy truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, góp phần xây dựng Ðiện Biên ngày càng giàu đẹp

08:52 - Thứ Tư, 18/11/2020 Lượt xem: 3679 In bài viết

Nguyễn Văn Thắng

Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Ðiện Biên

ĐBP - Ðoàn kết, yêu nước là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta trong suốt quá trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Kế thừa và phát huy truyền thống đó, kết hợp nhuần nhuyễn quan điểm “dân là gốc”, “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, ngày 18/11/1930, Hội phản đế đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam ra đời, nay là Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam do Ðảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo.

Trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, với nhiều tên gọi khác nhau, MTTQ Việt Nam đã gánh vác sứ mệnh tập hợp, đoàn kết toàn dân, phấn đấu cho mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, góp phần làm nên những mốc son chói lọi, những trang sử hào hùng của dân tộc. MTTQ Việt Nam đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập hợp toàn dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu vượt qua những khó khăn, thách thức ở từng thời kỳ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng; thực sự là tổ chức liên minh chính trị, là cơ sở chính trị của Chính quyền Nhân dân, là một bộ phận không thể thiếu của hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Ðảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Trong sự nghiệp đổi mới ngày nay, MTTQ Việt Nam không ngừng tăng cường đoàn kết, tạo sự đồng tâm, hiệp lực toàn dân, mang tinh thần quyết tâm, nghị lực, trí tuệ và tài năng để đạt được những mục tiêu xây dựng và bảo vệ đất nước mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta đã xác định...

Ngày 10/10/1949, Ban Cán sự đảng Lai Châu (tiền thân của Ðảng bộ tỉnh Lai Châu trước đây, nay là Ðảng bộ tỉnh Ðiện Biên và Ðảng bộ tỉnh Lai Châu) được thành lập. Do yêu cầu lúc bấy giờ, các tổ chức Ðảng từ Trung ương đến địa phương đều hoạt động bí mật dưới hình thức Hội Việt Minh hoặc Liên Việt, vì vậy Ban cán sự đảng Lai Châu hoạt động với hình thức là Tỉnh bộ Việt Minh Lai Châu. Sự kiện Ban cán sự đảng và Tỉnh bộ Việt Minh đồng thời được thành lập chính là tổ chức tiền thân của Ðảng bộ và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ðiện Biên ngày nay. Ngay sau khi được thành lập, MTTQ Việt Nam tỉnh dưới sự lãnh đạo của Ðảng bộ tỉnh đã không ngừng nỗ lực, sáng tạo, đổi mới hoạt động nhằm phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần vào công cuộc giải phóng và xây dựng quê hương, đất nước phát triển... 

Nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, Ðiện Biên được cả thế giới biết đến với Chiến thắng Ðiện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Tỉnh ta cũng có bề dày lịch sử, sự đa dạng, đặc sắc về văn hóa của 19 dân tộc và nhiều di tích, danh thắng khác... Trong suốt chiều dài lịch sử, Ðảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Ðiện Biên đã chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, gian khổ, xây dựng mảnh đất Ðiện Biên ngày càng đổi mới, phát triển và giàu đẹp.

Kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp, những thành quả của các thế hệ đi trước; thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhận thức đầy đủ và sâu sắc quan điểm đại đoàn kết toàn dân tộc là một nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên và lâu dài; trong suốt những năm qua, Ðảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Ðiện Biên đã nghiêm túc quán triệt, kịp thời cụ thể hóa và tổ chức thực hiện một cách khoa học, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước nhằm không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của Nhân dân; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng, chính quyền với Nhân dân; đã tạo ra sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII và 6 năm thực hiện Kết luận số 85-KL/TW của Bộ Chính trị, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song Ðảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Ðiện Biên đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển, tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2016 - 2020 đạt 6,83%/năm; GRDP bình quân năm 2020 đạt 38,25 triệu đồng/người/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bước đầu đạt những kết quả quan trọng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được chú trọng, quan tâm đầu tư; văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét. Ðời sống nhân dân từng bước được nâng lên, các vấn đề xã hội tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo giải quyết đạt kết quả. Chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được bảo đảm; quan hệ đối ngoại mở rộng; khối đoàn kết các dân tộc được tăng cường. Công tác xây dựng Ðảng, phát triển đảng viên mới đạt nhiều kết quả. Tổ chức bộ máy các cơ quan Ðảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới, sắp xếp, theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới... Những kết quả nổi bật trên, so với các tỉnh trong vùng đều đạt ở mức khá, đạt mục tiêu theo Kết luận 85-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết đại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra: “Phấn đấu xây dựng Ðiện Biên trở thành tỉnh phát triển trung bình trong vùng trung du và miền núi phía Bắc”.

Có được thành tựu đáng ghi nhận đó, phải khẳng định rằng hệ thống MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thiết thực phát triển toàn diện và mạnh mẽ kinh tế - xã hội. Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ có nhiều đổi mới, thực chất hơn. Các cấp Mặt trận đã triển khai thực hiện có kết quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và có nhiều đóng góp to lớn cho sự ổn định và phát triển của tỉnh nhà; ra sức hoạt động, góp phần mở rộng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sức mạnh to lớn cho sự phát triển của tỉnh. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động sâu rộng, thiết thực, MTTQ đã tạo sự lôi cuốn đối với đông đảo các tầng lớp trong xã hội tham gia. Công tác giám sát, phản biện xã hội có nhiều đổi mới; tăng cường cơ chế giám sát trực tiếp, thường xuyên; lựa chọn các vụ việc nổi cộm, bức xúc, kéo dài để giám sát, phản biện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho nhân dân... Hoạt động đối ngoại nhân dân của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên ngày càng được tăng cường và đổi mới, đúng định hướng, có trọng tâm, mở rộng về địa bàn, đa dạng về đối tượng, góp phần hiện thực hóa chủ trương, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác cùng phát triển của Ðảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận, vẫn còn những băn khoăn, suy nghĩ: Phương thức vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở một số cơ sở vẫn chưa theo kịp với những yêu cầu mới; việc thực hiện một số cuộc vận động, phong trào thi đua có nơi còn hình thức, hiệu quả chưa cao; công tác phản biện xã hội của Mặt trận có mặt còn hạn chế. Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa thật sự quan tâm đúng mức đến công tác dân vận và xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng với Nhân dân. Trên địa bàn tỉnh, an ninh, trật tự còn tiềm ẩn nhân tố mất ổn định, nhất là hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chia rẽ khối đoàn kết các dân tộc, tuyên truyền, lôi kéo, kích động thành lập “Nhà nước riêng”; tội phạm và tệ nạn ma túy còn diễn ra phức tạp ở một số địa bàn... Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của tỉnh còn cao. Cải cách hành chính có nhiều tiến bộ nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác đào tạo nghề cho lao động ở nông thôn chưa gắn với nhu cầu thị trường, chất lượng nguồn nhân lực còn thấp. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, nhất là quản lý tài nguyên, khoáng sản, đầu tư công, đất đai... có mặt còn hạn chế...

Ðại hội lần thứ XIV của Ðảng bộ tỉnh đã xác định mục tiêu, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng bộ; xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh đổi mới toàn diện, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng và đô thị đồng bộ theo hướng hiện đại; khai thác hiệu quả tài nguyên; bảo vệ môi trường; bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc và di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Ðiện Biên Phủ để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Ðẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật và tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng và an ninh. Quyết tâm đưa Ðiện Biên thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Ðồng thời, Ðại hội cũng xác định rõ nội dung về phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, tập hợp khối đoàn kết các dân tộc, phát huy quyền làm chủ và trí tuệ của nhân dân. Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách, các hộ nghèo. Triển khai các dự án, mô hình phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững tại các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Ðảng và chính quyền vững mạnh. Tăng cường các hoạt động đối ngoại nhân dân. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tăng cường hiệp thương dân chủ, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong phối hợp triển khai công việc.

Tỉnh Ðiện Biên cùng với cả nước đang tiến bước vào thời kỳ phát triển mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế. Trước những thời cơ, vận hội và thử thách mới để tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của mình, góp phần xây dựng tỉnh Ðiện Biên trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc; MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

 - Một là, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để kịp thời phản ánh đến các cơ quan Ðảng, Nhà nước; theo dõi, giám sát và đôn đốc việc xử lý, giải quyết.

- Hai là, triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận các cấp phát động, chủ trì và phối hợp thực hiện. Vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; cải thiện nâng cao chất lượng toàn diện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Phát huy truyền thống tương thân tương ái; thực hiện công tác đền ơn, đáp nghĩa, bảo đảm an sinh xã hội; triển khai các hoạt động cứu trợ, nhân đạo từ thiện, vận động giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai, hoạn nạn.

- Ba là, thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Ðảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Phối hợp hoàn thiện các quy định pháp luật, tổ chức và vận động cử tri, nhân dân thực hiện đúng, đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức tiếp xúc cử tri.

- Bốn là, tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân theo phương châm “chủ động, sáng tạo, hiệu quả”, tăng cường giao lưu, hợp tác với Mặt trận các tỉnh Bắc Lào và Chính Hiệp của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), tạo mối quan hệ hài hoà với nhân dân các nước láng giềng, cùng với tỉnh thực hiện tốt công tác đối ngoại. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương đối ngoại của Ðảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước.

- Năm là, tập trung xây dựng tổ chức MTTQ Việt Nam các cấp thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tiếp tục coi trọng đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức thành viên.

Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm qua của MTTQ Việt Nam, truyền thống 71 năm xây dựng và phát triển của MTTQ Việt Nam tỉnh Ðiện Biên. Với những thành tựu và kinh nghiệm quý báu của MTTQ Việt Nam tỉnh; sự nỗ lực, với quyết tâm chính trị cao, tin tưởng rằng MTTQ các cấp sẽ khắc phục được khó khăn, tiếp tục đạt những kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra; xây dựng Ðiện Biên ngày càng văn minh, giàu đẹp, trở thành tỉnh phát triển của vùng Tây Bắc.

Bình luận

Tin khác