Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XI

10:37 - Thứ Tư, 11/11/2020 Lượt xem: 1425 In bài viết

Tại phiên họp ngày 23-10, sau khi nghe Ban Cán sự đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012- 2020 và ý kiến của các cơ quan có liên quan, Bộ Chính trị ban hành Bản Kết luận, nêu rõ:

Sau tám năm thực hiện Nghị quyết, những thành quả đạt được trong thời gian qua khẳng định chủ trương, chính sách đúng đắn của Ðảng, Nhà nước và sự ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, việc thực hiện một số chính sách xã hội còn có những hạn chế, bất cập. Bản Kết luận chỉ ra những hạn chế, bất cập nêu trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Bản Kết luận nêu rõ nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới, đó là tập trung: Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, thể chế hóa Nghị quyết, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức và nhân dân về chính sách xã hội; phát triển hệ thống chính sách xã hội toàn diện, bao trùm và bền vững. Tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả trong tổ chức thực hiện; khẩn trương thể chế hóa và triển khai có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, phù hợp, đa dạng, đa tầng, hiện đại, hội nhập quốc tế, hướng tới bảo hiểm xã hội toàn dân. Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở, xây dựng và nâng cao chất lượng xã hội học tập, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục. Chú trọng đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực gắn với quá trình cơ cấu lại nền kinh tế. Phát triển thị trường lao động cạnh tranh lành mạnh, đồng bộ, hiện đại và hội nhập; phát triển việc làm bền vững, đẩy mạnh chuyển dịch lao động khu vực phi chính thức sang khu vực chính thức; quan tâm giải quyết việc làm cho thanh niên, lao động trung niên, lao động yếu thế và lao động nữ. Phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đa dạng, linh hoạt cả về chất lượng và số lượng theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu và khả năng tiếp cận của các nhóm đối tượng; tổng kết nhân rộng các mô hình chăm sóc, trợ giúp xã hội; hiện đại hóa hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách xã hội. Hoàn thiện chính sách xã hội đồng bộ, khắc phục chồng chéo, trùng lặp. Nâng cao hiệu quả quản lý và tổ chức thực hiện chính sách xã hội. Tăng cường nguồn lực thực hiện chính sách xã hội. Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách xã hội tương xứng với khả năng, điều kiện phát triển kinh tế, bảo đảm dịch vụ xã hội cơ bản tối thiểu cho người dân; trợ giúp người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Kết luận cũng nêu rõ vai trò trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân các cấp trong chỉ đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết.

P.V (Theo Nhân dân)
Bình luận

Tin khác