Dân với Ðảng

Mong việc của Ðảng cũng là việc của dân

10:45 - Thứ Tư, 14/10/2020 Lượt xem: 2624 In bài viết

ĐBP - Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Ðại hội xác định đường lối, giải pháp để Ðiện Biên tiếp tục phát triển tích cực trong giai đoạn mới.

Ðại hội Ðảng không phải chỉ bàn việc Ðảng định làm mà còn là bàn việc chính quyền sẽ làm nên xét đến cùng là để phục vụ nhân dân. Qua các đợt lấy ý kiến tham gia của nhân dân ở đại hội đảng bộ các cấp và qua tiếp xúc của phóng viên, chúng tôi ghi nhận Dân mong ý Ðảng hợp lòng dân. Ðây sẽ là sức mạnh để cấp ủy, chính quyền các cấp vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ, phát huy nội lực để đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Ðảng thành hiện thực.

Trong nhiệm kỳ qua, tỉnh đã thực hiện 18 nhóm chỉ tiêu chủ yếu ước đạt và vượt. Những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ được đánh giá đạt mức khá so với các tỉnh trong vùng, đạt mục tiêu Kết luận 85-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra: “Phấn đấu xây dựng Ðiện Biên trở thành tỉnh phát triển trung bình trong vùng trung du và miền núi phía Bắc”. Kết quả đó có được một phần bởi Ðảng bộ tỉnh đã làm tốt việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tạo nên chuyển biến về phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên với nhiệm vụ được giao. Những kết quả tích cực đạt được thời gian qua trong xây dựng nông thôn mới; xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống của nhân dân; thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm... có vai trò quan trọng của việc cán bộ về cơ sở tuyên truyền, vận động, đối thoại với nhân dân. Qua nắm bắt tình hình cơ sở, tăng cường đối thoại, các cấp chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân; từ thực tiễn đánh giá lại tính đúng đắn của chủ trương, chính sách, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Quan trọng hơn, những bất cập, vướng mắc (như trong thực hiện Dự án Ðường 60m, Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung...) được tháo gỡ kịp thời, công khai, minh bạch... giúp sự việc không bị đẩy lên thành điểm nóng, người dân đồng thuận cùng cấp ủy, chính quyền tháo gỡ vướng mắc vì sự phát triển chung của tỉnh. Và như vậy, cán bộ là chìa khóa cho sự đồng thuận giữa nhân dân và cấp ủy, chính quyền các cấp.

Nhân dân phấn khởi, kỳ vọng tại Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV sẽ lựa chọn cán bộ có tâm, có tầm, phát huy cao độ dân chủ trong Ðảng và trong xã hội để công việc do Ðảng bộ tỉnh lãnh đạo cũng là việc nhân dân mong đợi và sẵn sàng góp sức thực hiện. Ðể Ðảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo đạt nhiều thành tựu hơn nữa trong giai đoạn 2020 - 2025. 

Chí Nghĩa
Bình luận

Tin khác