Công tác dân vận chính quyền tạo sự đồng thuận xã hội

09:16 - Thứ Tư, 07/10/2020 Lượt xem: 2688 In bài viết

ĐBP - Dân vận chính quyền (DVCQ) là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của hệ thống hành chính trong thực hiện dân chủ cơ sở. Nhìn lại kết quả đạt được trong bức tranh kinh tế - xã hội 5 năm qua của tỉnh Ðiện Biên thấy được sự đóng góp tích cực của công tác DVCQ thông qua những việc làm cụ thể và linh hoạt, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân đưa các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Công tác DVCQ trên địa bàn tỉnh đạt nhiều chuyển biến tích cực và rõ nét, từ nhận thức đến hành động nhờ sự lãnh đạo tập trung của cấp ủy, chính quyền các cấp tạo nên sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong lĩnh vực này. Nội dung phương thức thực hiện công tác dân vận của cơ quan Nhà nước được tăng cường và đổi mới theo hướng công khai, dân chủ, gần dân, trọng dân, sát dân vì nhân dân phục vụ. Dấu ấn DVCQ đầu tiên phải kể tới đó là việc đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HÐND, UBND các cấp theo hướng dân chủ, trong sạch, hiệu quả. Thực hiện Kết luận số 114 - KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương khóa XI về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; lãnh đạo HÐND, UBND các cấp thực hiện tốt chế độ trực tiếp công dân định kỳ, đột suất; tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân, chỉ đạo, xử lý, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Ðối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người đều được các đồng chí lãnh đạo trực tiếp xử lý, chỉ đạo các cơ quan chức năng, đoàn thể phối hợp tham gia giải quyết theo hướng kết hợp việc làm rõ nội dung khiếu nại, tố cáo với việc vận động, thuyết phục công dân chấp hành đúng các quy định pháp luật, không để hình thành “điểm nóng” phức tạp.

Nhận thức rõ “chính quyền phục vụ nhân dân luôn gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống của nhân dân”, các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận gắn với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tích cực đổi mới tác phong, lề lối làm việc, thực hiện đạo đức công vụ trong cán bộ công chức viên chức, nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao; nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý, điều hành và gắn với công tác xây dựng Ðảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Ðẩy mạnh xây dựng các cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử, hoàn thiện phần mềm trao đổi văn bản qua mạng. Cùng với đó, hàng năm tỉnh đã quan tâm, chú trọng công tác giải quyết công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính gắn với việc thực hiện công tác dân vận. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính theo từng giai đoạn và kế hoạch cải cách hành chính hằng năm. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác cải cách hành chính; chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính. Hàng năm xây dựng kế hoạch và tổ chức rà soát, sửa đổi, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm túc việc công khai minh bạch các thủ tục hành chính... Thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đến nay đã có 19/19 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh thực hiện; cấp huyện 10/10 đơn vị thực hiện; cấp xã có 129/129 đơn vị thực hiện.

Cấp ủy, chính quyền, các cơ quan Nhà nước các cấp trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở theo hướng ngày càng thiết thực, mở rộng và đi vào chiều sâu; phát huy vai trò quyền làm chủ của nhân dân. Các cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương các cấp thực hiện cơ chế thực hiện thực hành dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý điều hành của cơ quan nhà nước, phát huy vai trò của nhân dân tham gia quản lý xã hội, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức niêm yết công khai các chương trình, dự án, các cơ chế chính sách hỗ trợ người dân, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; phương án đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các quy chế, quy định trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ... bằng nhiều hình thức. Cấp ủy và chính quyền các cấp tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217 - QÐ/TW, ngày 12/12/2013 và Quyết định số 218 - QÐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân tham gia góp ý xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền và thực hiện tốt công tác dân vận. Từ năm 2015 đến nay cơ quan nhà nước chính quyền các cấp đã được  MTTQ và các đoàn thể các cấp thực hiện giám sát 363 cuộc (cấp tỉnh 15 cuộc, cấp huyện 49 cuộc, cấp xã 299 cuộc). Qua các cuộc kiểm tra, giám sát; các cấp, các ngành đã nghiêm túc cầu thị và giải quyết đúng quy định của pháp luật, các ý kiến, kiến nghị phản ánh của các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, chính sách pháp luật của cơ quan nhà nước; kịp thời chấn chỉnh xử lý những cán bộ công chức vi phạm. 100% UBND cấp xã tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại với nhân dân hàng năm theo quy định, từ đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân; không thể hình thành “điểm nóng”. Ðáng ghi nhận công tác hòa giải trong nội bộ nhân dân thời gian quan luôn được phát huy, hoạt động có hiệu quả tích cực. Ðến nay, toàn tỉnh thành lập 1.441 tổ hòa giải, tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2020 các tổ hòa giải ở cơ sở đã thực hiện hòa giải 303 vụ, việc; trong đó các vụ hòa giải thành công đạt gần 73,3%, góp phần quan trọng hòa giải các mâu thuẫn, tăng cường khối đại đoàn kết trong nhân dân.

Với phương châm “trọng dân, gần dân, học dân, có trách nhiệm với dân”; “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, công tác DVCQ đã góp phần quan trọng thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành của chính quyền, các cơ quan nhà nước trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Cán bộ chính quyền biết dựa vào dân, tiếp thu và lắng nghe ý kiến nhân dân, từ đó từng bước đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Ðảng; khơi dậy và khích lệ nhân dân tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng tỉnh Ðiện Biên ngày càng giàu mạnh.

                                             Văn Thanh (Ban Dân vận Tỉnh ủy)

Bình luận

Tin khác