Ðổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương

08:57 - Thứ Tư, 07/10/2020 Lượt xem: 4315 In bài viết

Lò Văn  Mừng

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ðiện Biên

ĐBP - Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, công tác dân vận ở tỉnh ta đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết có hiệu quả nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, từ đó củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cán bộ dân vận xã Mường Nhé (huyện Mường Nhé) hướng dẫn người dân tìm hiểu thông tin qua sách, báo. Ảnh: Hải Yến

Tháng 10/1999, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Dân vận” trên Báo Sự thật, nay là Báo Nhân dân, theo đề nghị của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Chính trị khóa VIII đã đồng ý lấy ngày 15/10/1930 là Ngày truyền thống công tác Dân vận của Ðảng và quyết định chọn ngày 15/10 hàng năm là “Ngày Dân vận của cả nước” để đẩy mạnh việc học tập và thực hiện những lời dạy của Bác Hồ về công tác dân vận. Tại tỉnh ta, Ban Dân vận Tỉnh ủy được thành lập theo Quyết nghị số 14-QN/TU, ngày 2/4/1977 (trước là Ban Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu). Thực hiện Nghị quyết số 22/2003/QH11, ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh, sau khi chia tách tỉnh Ðiện Biên và Lai Châu năm 2004, tiếp nối truyền thống, thành tựu công tác dân vận của Ðảng bộ tỉnh; bám sát sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Ðảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Dân vận Trung ương và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, cùng với việc phát huy nội lực, với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, vượt mọi khó khăn. Ban Dân vận Tỉnh ủy đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao; phát huy vai trò là trung tâm phối hợp với các sở, ban, ngành, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, lực lượng vũ trang trong việc tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Chủ động tham mưu Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đặc biệt là ban hành Quyết định số 417-QÐ/TU, ngày 28/7/2011 về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 31/12/2013 của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; triển khai thực hiện Quyết định số 217-QÐ/TW của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; Quyết định số 218-QÐ/TW của Bộ Chính trị “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền”; được cụ thể hóa tại Quyết định số 4273-QÐ/TU, ngày 15/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp; đảng viên, cán bộ công chức trong tiếp thu góp ý của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền”...

Hàng năm, Ban Dân vận Tỉnh ủy tập trung tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo định hướng công tác dân vận của hệ thống chính trị ở cơ sở; tăng cường nắm tình hình ở cơ sở và giải quyết những bức xúc trong nhân dân; quy định chế độ báo cáo định kỳ kết quả công tác dân vận của cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức theo hướng phục vụ Nhân dân, tôn trọng và có trách nhiệm với Nhân dân.

Công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng các cấp được tăng cường tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả như: Công tác dân vận tham gia xây dựng nông thôn mới; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh ở khu dân cư; phối hợp tham mưu giải quyết những vấn đề phức tạp về nước sinh hoạt, đất sản xuất, chính sách dân tộc, tôn giáo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho nhân dân.

Hàng năm, tham mưu cho Tỉnh ủy phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện, thị, thành phố với các chuyên đề phù hợp, sát thực với đối tượng học viên và tình hình của địa phương. Qua đó đã nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng về công tác dân vận của Ðảng.

Có thể nói, công tác dân vận của tỉnh Ðiện Biên luôn gắn liền với truyền thống quý báu của Ðảng bộ tỉnh. Trải qua các giai đoạn lịch sử, Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh luôn xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, cơ bản trong công tác xây dựng Ðảng. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng và những đóng góp tích cực của công tác dân vận vào việc tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong những năm qua. Với những thành tích đạt được trong suốt quá trình thành lập và phát triển, Ban Dân vận Tỉnh ủy Ðiện Biên đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối Ðảng tỉnh; Bằng khen của Ban Dân vận Trung ương; nhiều địa phương, đơn vị và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương, UBND tỉnh, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận”… những kết quả đó sẽ là động lực, tiền đề để công tác dân vận tiếp tục phát huy hiệu lực, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Bình luận

Tin khác