Phát huy những thành tựu đã đạt được, tiếp tục làm tốt công tác dân vận của Ðảng bộ tỉnh trong giai đoạn mới

08:49 - Thứ Tư, 07/10/2020 Lượt xem: 2407 In bài viết

Lò Văn Muôn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh

ĐBP - Ngày 10/10/1949, Ban Cán sự Ðảng Lai Châu (tiền thân của Ðảng bộ tỉnh Lai Châu trước đây, nay là Ðảng bộ tỉnh Ðiện Biên và Ðảng bộ tỉnh Lai Châu) được thành lập. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt lịch sử quan trọng trong phong trào cách mạng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, từ đây lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đấu tranh anh dũng của quần chúng nhân dân trong tỉnh đã được tập hợp, cổ vũ, lãnh đạo dưới ánh sáng của Ðảng và Bác Hồ kính yêu.

Ngay sau khi được thành lập, Ban Cán sự Ðảng tỉnh xác định, để sự nghiệp cách mạng của tỉnh đi lên thì yếu tố tiên quyết đó là phải làm tốt công tác dân vận, phải tập trung vận động cho được đông đảo quần chúng lên trận tuyến cách mạng, đoàn kết quần chúng, huấn luyện quần chúng, lãnh đạo quần chúng vì sự nghiệp giải phóng quê hương, đất nước. Với việc coi trọng và làm tốt công tác dân vận, lòng tin của nhân dân các dân tộc đối với Ban cán sự đảng tỉnh ngày càng tăng lên, tinh thần đoàn kết, ý chí đấu tranh của quần chúng ngày càng mạnh mẽ, phong trào cách mạng của tỉnh phát triển nhanh chóng, từng bước giành những thắng lợi quan trọng, đặc biệt đến năm 1954, quân, dân trong tỉnh đã góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng Ðiện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, giải phóng quê hương.

Sau năm 1954, bối cảnh của đất nước, của tỉnh có nhiều thay đổi so với thời kỳ trước. Ðất nước tạm thời bị chia cắt, miền Bắc được giải phóng, toàn thể dân tộc bước vào cuộc trường chinh kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trong khi đó, Ðiện Biên tuy đã được giải phóng, nhưng đang đứng trước muôn vàn khó khăn do hậu quả chiến tranh để lại và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch như thổ phỉ, gián điệp. Trước bối cảnh đó, Ðảng bộ tỉnh xác định công tác dân vận vẫn đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của tỉnh và cần tập trung vào các nội dung như: Vận động nhân dân tăng cường đoàn kết, nhất trí, tin tưởng tuyệt đối vào Ðảng, Chính phủ, bác bỏ các quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản cách mạng, thù địch nhằm tiễu phỉ, trừ gian, góp phần vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định sản xuất và đời sống nhân dân các dân tộc. Nhìn chung trong giai đoạn này, Ðảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác dân vận, qua đó góp phần đoàn kết nhân dân, phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần cách mạng tiến công đưa quê hương vượt qua khó khăn, giành được những thắng lợi quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, nhất là tổ chức thành công đại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ I, II, III.

Từ sau năm 1975, trong điều kiện đất nước hòa bình, độc lập, thống nhất, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước, công tác dân vận của Ðảng bộ tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi để khẳng định vị trí và phát huy vai trò của mình. Ðảng bộ tỉnh hướng công tác dân vận vào mục tiêu xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh, cổ vũ, động viên nhân dân hăng hái lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Mặt khác công tác dân vận của tỉnh trong giai đoạn này còn thực hiện một nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là tạo ra sự đồng thuận trong xã hội, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Ðảng, Chính phủ trong điều kiện đất nước bước vào công cuộc đổi mới (bắt đầu từ năm 1986) với muôn vàn khó khăn, thách thức. Một thành tựu nữa trong công tác dân vận của Ðảng bộ tỉnh thời kỳ này là góp phần tiến hành thành công Ðại hội Ðảng bộ tỉnh từ lần thứ IV đến lần thứ X trước khi chia tách tỉnh.

Từ khi chia tách tỉnh (năm 2004) đến nay, với quan điểm “công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị”, Ðảng bộ tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách làm công tác dân vận và các tổ chức chính trị - xã hội, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ dân vận của cơ cơ quan trong hệ thống chính trị của tỉnh; đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, nội dung dân vận ngày càng phong phú, đa dạng. Nhiệm vụ công tác dân vận của Ðảng bộ tỉnh trong giai đoạn này là tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của Tổ quốc. Với trọng tâm là đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án lớn của đất nước, của tỉnh, đồng thời thực hiện tốt các chương trình, chính sách của Ðảng và Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo, đặc biệt là công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kích động di cư tự do, thành lập “Nhà nước riêng”, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Có thể khẳng định, trong hơn 70 năm từ khi thành lập Ðảng bộ tỉnh tới nay, sự nghiệp cách mạng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh dưới sự lãnh đạo của Ðảng bộ tỉnh đã giành được những thành tựu to lớn. Thành tựu đó là sự tổng hòa của nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân hết sức quan trọng đó là Ðảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thành công công tác dân vận, đánh giá đúng tầm quan trọng và phát huy tối đa vai trò của công tác dân vận, góp phần xác lập, củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng và Nhân dân, giữa Nhân dân với Ðảng, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Hiện nay, trong bối cảnh kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày một được nâng lên, vai trò làm chủ của nhân dân ngày càng được mở rộng... Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn những nhân tố phức tạp, nhất là việc các thế lực thù địch tăng cường lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Ðảng và Nhà nước. Trong bối cảnh đó, để phát huy những thành tựu đã đạt được và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, công tác dân vận của Ðảng bộ tỉnh cần tập trung làm tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động về vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận trong các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị của tỉnh; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Ðảng bộ, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Ðẩy mạnh đổi mới cách thức tuyên truyền về công tác dân vận, sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Ðổi mới công tác dân vận của Ðảng bộ tỉnh theo hướng thiết thực, sáng tạo, hướng đến mục tiêu đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hai là, tập trung làm tốt công tác dân vận của chính quyền các cấp, trọng tâm là:

Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò, sự tham gia của nhân dân trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân.

Xây dựng đội ngũ công chức có phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Thường xuyên nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, kiên quyết không bố trí cán bộ thiếu gương mẫu, đạo đức kém làm công tác dân vận; phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trực tiếp giao tiếp với nhân dân.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trên các lĩnh vực đời sống xã hội; tăng cường đối thoại, tiếp xúc với Nhân dân, sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Tập trung xử lý dứt điểm các vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài gây bất ổn định an ninh, trật tự xã hội.

Ba là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và tổ chức của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng theo hướng có trọng tâm, thực chất, hiệu quả hơn; nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội của Nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, đoàn thể.

Bốn là, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tích cực tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận.

Năm là, tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tăng cường phối hợp giữa chính quyền, các cơ quan, tổ chức với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong thực hiện công tác dân vận; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ðảng về công tác dân vận.

Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã cận kề, với chủ đề “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng bộ; đẩy mạnh đổi mới toàn diện, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh; quyết tâm xây dựng tỉnh Ðiện Biên phát triển bền vững” thiết nghĩ việc phát huy những thành tựu đã đạt được, tiếp tục làm tốt công tác dân vận sẽ là một giải pháp quan trọng và cần thiết nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Bình luận

Tin khác