Bài dự thi giải báo chí toàn quốc về xây dựng Ðảng

Bài 2: Đổi mới khâu “then chốt của then chốt”

08:27 - Thứ Tư, 07/10/2020 Lượt xem: 5067 In bài viết

Bài 1: Văn kiện Đại hội thể hiện khát vọng vươn lên

ĐBP - Với nhiều biện pháp chiến lược và trước mắt, nhiệm kỳ vừa qua Đảng ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm quyết liệt đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp gắn liền với đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, ngày 30/5/2019 về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt hơn của Đảng trong đổi mới cán bộ - khâu “then chốt của then chốt”. Với quyết tâm của cấp ủy các cấp, kết quả đại hội đảng bộ cấp cơ sở và trên cơ sở vừa qua của tỉnh đã chọn ra đội ngũ cán bộ xứng đáng, có đức có tài gánh vác nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới - một lần nữa khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng trong việc đổi mới lựa chọn công tác cán bộ, cụ thể là nhân sự đại hội.

Đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ủy viên Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công tác nhân sự đại hội được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đặc biệt quan tâm, xác định là “khâu” then chốt, yếu tố quyết định thắng lợi trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt thực hiện nghiêm theo Ðiều lệ Ðảng, quy chế, quy định của Ðảng, pháp luật Nhà nước, nguyên tắc Ðảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ. Tỉnh ủy đã rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy tỉnh, các chức danh lãnh đạo tỉnh và quy hoạch lãnh đạo, quản lý của 36 cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện; phê duyệt quy hoạch 139 lượt cán bộ cấp tỉnh, 1.576 lượt cán bộ thuộc sở, ngành và cấp huyện, 6.076 lượt cán bộ cấp xã để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tỉnh ủy cũng đã lãnh đạo cấp ủy các cấp tiến hành tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó tập trung đánh giá bối cảnh, tình hình; kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo đảm bảo quan điểm, nguyên tắc sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với địa bàn, lĩnh vực quan trọng và cơ cấu, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số theo quy định. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 coi trọng về chất lượng, số lượng; tiêu biểu về phẩm chất, uy tín, thực sự trong sạch, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng. Chính vì vậy, việc thực hiện công tác nhân sự luôn được thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ và tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong tập thể cấp ủy, BTV cấp ủy. Ðặc biệt, trong công tác chuẩn bị nhân sự, BTV Tỉnh ủy thực hiện nghiêm việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền theo tinh thần Quy định số 205-QÐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị; đồng thời, chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh những thông tin không chính thức, thông tin giả, xấu độc, bịa đặt, xuyên tạc trên internet, mạng xã hội… liên quan đến nhân sự và công tác chuẩn bị nhân sự.

Cùng với việc rà soát điều kiện, tiêu chuẩn nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác bố trí sắp xếp theo yêu cầu nhiệm vụ, gắn với chuẩn bị một bước nhân sự cho đại hội được BTV Tỉnh ủy chú trọng. Thực hiện một số chủ trương của Trung ương về bố trí cán bộ không là người địa phương, cán bộ không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp; đến nay các cấp ủy thực hiện luân chuyển 93 đồng chí, trong đó luân chuyển từ cấp tỉnh về cấp huyện 12 đồng chí; luân chuyển từ huyện này sang huyện khác 1 đồng chí; luân chuyển từ cấp huyện về cấp xã, phường, thị trấn 46 đồng chí; từ cấp xã về cấp huyện 9 đồng chí; từ xã này sang xã khác 14 đồng chí; từ phòng này sang phòng, ban khác 11 đồng chí. Thông qua luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được đào tạo, rèn luyện, thử thách trong thực tiễn và góp phần quan trọng chủ động nguồn cán bộ cho trước mắt và lâu dài, khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín, trì trệ, bảo thủ trong công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp của tỉnh Điện Biên, tại buổi làm việc với BTV Tỉnh ủy kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương ghi nhận những nỗ lực, trách nhiệm của cấp ủy các cấp trong thực hiện Chỉ thị số 35, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới được thực hiện đúng các hướng dẫn, quy định, nguồn nhân sự được tổ chức khảo sát lấy ý kiến trong cấp ủy, cán bộ chủ chốt, nơi cư trú theo đúng quy trình hướng dẫn và trên cơ sở nguồn quy hoạch cán bộ; đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi trong Ban Chấp hành (BCH); có chú ý phát hiện những nhân tố mới có đức, có tài, có triển vọng về lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Đồng chí nêu cao trách nhiệm của cấp ủy các cấp trong công tác nhân sự phải thật tỉnh táo, tinh tường; thận trọng và trách nhiệm, không vì sức ép của bất kỳ ai, nhất là đối với nhân sự ở các địa bàn, lĩnh vực quan trọng liên quan đến nhiều tài sản, đất đai, doanh nghiệp. Ngoài vấn đề về phẩm chất, dư luận, cấp ủy cần hết sức chú ý về uy tín, tầm của nhân sự ở những ngành, địa bàn, lĩnh vực quan trọng. Đặc biệt, kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những cán bộ suy thoái…

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội và trên cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, các đảng bộ cấp trên cơ sở của tỉnh đều diễn ra thành công. Qua thảo luận tại hội trường và mạn đàm ở các tổ đại biểu; đại hội đều đồng tình, nhất trí với phương án nhân sự do Đoàn chủ tịch của các đảng bộ trình bày, không có đề cử, ứng cử thêm. Vì vậy, 100% đại hội các đảng bộ (14/14 đảng bộ) bầu 1 lần đúng số lượng; các chức danh chủ chốt hầu hết đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao (86 - 99%). Cấp ủy khóa mới nhìn chung đảm bảo tỷ lệ nữ, độ tuổi, người dân tộc thiểu số theo quy định tại Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị (cấp ủy viên nữ 18,91%; dưới 40 tuổi 18,68%; dân tộc thiểu số chiếm 30,22%). Trước đó, đại hội đảng bộ cấp cơ sở tại 616/616 chi, đảng bộ đều diễn ra thành công. Trình độ học vấn, lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ của cấp ủy khóa mới nhìn chung đạt chuẩn theo yêu cầu, chất lượng cấp ủy được nâng lên nhiều so với nhiệm kỳ trước.

Chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác nhân sự đại hội được Tỉnh ủy tiến hành khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện theo phương châm làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm chức danh, đảm bảo thận trọng, chặt chẽ. Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy gắn liền với quy hoạch cán bộ, đánh giá cán bộ hàng năm theo đúng quy trình, đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc… để giới thiệu, lựa chọn nhân sự vào cấp ủy khách quan, dân chủ, đảm bảo chất lượng.

Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Tỉnh ủy xác định nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là BCH, BTV Tỉnh ủy. Cấp ủy coi trọng việc phát hiện, rà soát, bổ sung quy hoạch, xây dựng đề án nhân sự và thực hiện nghiêm quy trình 5 bước giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới, đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi hợp lý, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; trình độ văn hóa, chuyên môn, lý luận chính trị đều đạt chuẩn. Kiên quyết sàng lọc không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, phẩm chất năng lực, uy tín giảm sút, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết cục bộ, bè phái, cơ hội; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. BCH Đảng bộ tỉnh xây dựng Đề án nhân sự tham gia BCH Đảng bộ tỉnh khóa tới có 52 đồng chí (trong đó, 1 đồng chí cán bộ Trung ương luân chuyển về tỉnh); 16 đồng chí tham gia Ban Thường vụ. Phấn đấu đảm bảo cơ cấu tỷ lệ cấp ủy viên là cán bộ nữ từ 15% trở lên/tổng số cấp ủy viên; cơ cấu cán bộ trẻ tuổi (dưới độ tuổi 40) từ 10% trở lên; cơ cấu cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số từ 35% trở lên/tổng số cấp ủy viên…

Bài, ảnh: Minh Thùy
Bình luận

Tin khác