Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra Ðảng công tâm, giỏi nghiệp vụ

09:02 - Thứ Sáu, 18/09/2020 Lượt xem: 4131 In bài viết

ĐBP - Cán bộ làm công tác kiểm tra là lực lượng nòng cốt, là nhân tố quyết định việc thực hiện nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp. Nhằm xây dựng đội ngũ nhân sự UBKT cho Ðảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 công tâm, giỏi nghiệp vụ, công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện khách quan, đúng quy trình, quy định. Ngoài các tiêu chuẩn chung về công tác nhân sự cấp ủy thì nhân sự UBKT cần chú ý lựa chọn những cán bộ có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Ðảng, có nghiệp vụ chuyên môn và hiểu biết về công tác KTGS, kỷ luật của Ðảng.

Ðại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công tác chuẩn bị nhân sự UBKT Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được thực hiện đảm bảo nguyên tắc Ðảng thống nhất lãnh đạo trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Do đó, công tác nhân sự UBKT Tỉnh ủy được tiến hành khoa học, khách quan, toàn diện theo đúng phương châm làm từng bước, từng việc, từng khâu; đảm bảo thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, đúng quy trình. Quá trình chuẩn bị nhân sự xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan trong việc đề xuất thẩm tra, kết luận nhân sự ủy viên UBKT Tỉnh ủy. Nhân sự UBKT Tỉnh ủy đặc biệt coi trọng chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý, tiêu chuẩn về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch vững mạnh, có năng lực nghiệp vụ chuyên môn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật của Ðảng. Với quan điểm lựa chọn ấy, nhân sự UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ tới phải đảm bảo tính tổng thể, có kế thừa, chú trọng phát hiện nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, năng lực và triển vọng phát triển; quan tâm cán bộ trẻ cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số.

Nhân sự UBKT Tỉnh ủy được thực hiện đúng Hướng dẫn số 08-HD/UBKTTW, ngày 14/2/2020 của UBKT Trung ương về công tác nhân sự UBKT tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng và Quy định số 02-QÐ/TU, ngày 18/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trong đó nhân sự UBKT phải có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ðặc biệt là phải có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Ðảng, có nghiệp vụ chuyên môn, hiểu biết về công tác KTGS và kỷ luật của Ðảng. Không đưa vào UBKT Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 những người không đủ tiêu chuẩn.

Ðề án số 04-ÐA/TU, ngày 5/8/2020 của Tỉnh ủy về nhân sự UBKT khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự kiến số lượng ủy viên UBKT là 11 đồng chí (trong đó, 2 đồng chí là ủy viên kiêm chức). Căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời gian tới, định hướng cơ cấu UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đổi mới trên 45% ủy viên so với nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy và chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ KTGS, thi hành kỷ luật của Ðảng đối với UBKT cấp dưới. Trên cơ sở Ðề án số 04; Tỉnh ủy đã hoàn thành công tác giới thiệu nhân sự ủy viên UBKT, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XIV đối với các nhân sự tái cử và nhân sự tham gia lần đầu. Phấn đấu đảm bảo cơ cấu tỷ lệ cán bộ nữ từ 15% trở lên; cán bộ là người dân tộc thiểu số 15% trở lên và đảm bảo thực hiện theo cơ cấu độ tuổi.

Ðồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cho biết: Ðể xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra Ðảng nhiệm kỳ tới công tâm, khách quan, giỏi nghiệp vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS của Ðảng; cùng với việc tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm tra cần bố trí, sử dụng cán bộ kiểm tra hợp lý, phù hợp với năng lực, sở trường. Nắm chắc tình hình đội ngũ cán bộ kiểm tra về phẩm chất, năng lực thực tiễn để bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp với từng vị trí công tác; đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, xây dựng môi trường đoàn kết, tạo điều kiện để cán bộ kiểm tra rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Bài, ảnh: Minh Thùy
Bình luận

Tin khác